Z dnia 2019-01-22

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 22.01.2019 r. w sprawie:

337/19/VIII/U - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację „21. Ogólnopolskiego Spotkania Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów oraz finał nagrody Kolosy 2018”
338/19/VIII/U - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pod nazwą „Bal Karnawałowy dla dzieci”
339/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spacerowej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do dnia 31.12.2021 roku
340/19/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
341/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Opata Hackiego / Drzymały przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
342/19/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu przy ul. Nad Zatoką
343/19/VIII/P - zmiany treści umowy dzierżawy nr PN/93/D/16 z dnia 22 marca 2017 roku dotyczącej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka 59A
344/19/VIII/O - dofinansowania kosztów organizacji spotkania uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych z uczniami i nauczycielami Szkoły Ekonomicznej z Lubeki w ramach współpracy międzynarodowej
345/19/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy na wsparcie realizacji zadania SPOT Północ
346/19/VIII/M - w związku z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 4984/16/VII/M z dnia 23.08.2016 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie zadania publicznego z zakresu wzmocnienia potencjału innowacyjnego Miasta Gdyni poprzez podjęcie działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej oraz zarządzeniem 6849/17/VII/M z dnia 24.10.2017 par.1. pkt 3
347/19/VIII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2019 roku
348/19/VIII/R - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 296/19/VIII z dnia 08.01.2019 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasta Gdyni dotyczącego przekazania oraz użytkowania skanera
349/19/VIII/R - podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego”
350/19/VIII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
351/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. św. Kazimierza Królewicza przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
352/19/VIII/P - ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia
353/19/VIII/P - ustalenia składu Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia
354/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej i / lub wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
355/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Kazimierza Górskiego oraz ul. Stryjskiej przeznaczonych do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
356/19/VIII/M - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 22.01.2019
Data udostępnienia informacji: 26.02.2019