Z dnia 2019-01-15

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.01.2019 r. w sprawie

298/19/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2019
299/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2019 rok
300/19/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok
301/19/VIII/S - ogłoszenie żałoby na terenie Gminy Miasta Gdyni
302/19/VIII/R - odwołania członka Gdyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
303/19/VIII/R - zmieniające zarządzenie nr 8536/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2019 roku
304/19/VIII/R - uruchomienia środków na realizację dotacji na utylizację odpadów zawierających azbest oraz likwidację zbiorników bezodpływowych i przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
305/19/VIII/P - powołania zespołu w sprawie aktualizacji Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gdyni
306/19/VIII/S - utraty mocy zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
307/19/VIII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania
308/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej o powierzchni 14.980m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
309/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej o powierzchni 1300 m² przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
310/19/VIII/O - przyznania środków na organizację konkursów międzyszkolnych w 2019 r. w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
311/19/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów
312/19/VIII/O - przyznania środków dla szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień w 2019 roku
313/19/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie zadań w zakresie nauki programowania dzieci w wieku przedszkolnym
314/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania wysiłkowemu nietrzymaniu moczu
315/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci
316/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenia poradni opieki paliatywnej dla mieszkańców Gdyni
317/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej i wsparcia osób starszych z chorobą otępienną, chorobą Alzheimera, mieszkańców Gdyni
318/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do 7 roku życia, mieszkańców Gdyni
319/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań z zakresu profilaktyki chorób onkologicznych i edukacji zdrowotnej mieszkańców Gdyni
320/19/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu wsparcia dzieci z zespołem ADHD i ich rodzin, mieszkańców Gdyni
321/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz wnioskodawcy
322/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Manganowej 13 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
323/19/VIII/P - ustalenia ceny garażu numer 1 przy ul. Świętojańskiej 139 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem udziału w gruncie gminnym we współużytkowanie wieczyste
324/19/VIII/R - udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn.: „Prowadzenie regionalnego monitoringu atmosfery”
325/19/VIII/S - przyjęcia regulaminu konkursu „Gdynia malowana kwiatami”
326/19/VIII/P - przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych z dziedziny kultury w roku 2019
327/19/VIII/P - zatwierdzenia treści protokołu uzgodnień dotyczącego przekazania na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Jana z Kolna
328/19/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w postaci współorganizacji Oksywskiego Festiwalu Filmowego w ramach III edycji konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna Dzielnica”
329/19/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej/ Racławickiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
330/19/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej
331/19/VIII/M - zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Zespołu ds. realizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; V Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT
332/19/VIII/R - przeprowadzenia XXI edycji konkursu „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
333/19/VIII/O - ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) na terenie Gminy Miasta Gdyni na lata 2018 – 2020”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 15.01.2019
Data udostępnienia informacji: 26.02.2019