Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2019 rok

W 2019 roku dochody budżetu Miasta Gdyni wyniosły 1.803.290.009 zł, co stanowi 95,8% planu, a wydatki - 1.932.144.148 zł (92,4% planu).
Dochody bieżące wyniosły 1.566.114.419 zł (97,7 planu), natomiast dochody majątkowe – 237.175.590 zł (85,1%).  Dochody bieżące stanowiły 86,8% dochodów ogółem, a majątkowe – 13,2%. 
W wykonaniu dochodów bieżących dominowały dochody własne osiągając 63 % udział w strukturze tych dochodów (wykonano 98,1% planu), dotacje z budżetu państwa stanowiły 19% dochodów bieżących (wykonano 96,5% planu), subwencja ogólna - 16,9% dochodów bieżących (wykonanie wyniosło 100,2% planu). Najmniejszą grupę stanowiły środki z budżetu Unii Europejskiej i innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych – 1% i w tej grupie zanotowano najniższe wykonanie planu tj. 69,4%.
W wykonaniu dochodów majątkowych  największy udział miały środki z budżetu Unii Europejskiej i innych zewnętrznych źródeł zewnętrznych tj. 75,1% tych dochodów (wykonano 91,9% planu) oraz dochody własne Miasta - 22,6% dochodów majątkowych (67,4% planu).
Wydatki bieżące wyniosły 1.521.919.881 zł, tj. 95,6% zaplanowanych środków, natomiast wydatki majątkowe – 410.224.267 zł (82,1% planu). Wydatki bieżące stanowiły 78,8% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 21,2%.
W wydatkach bieżących dominowały zadania z zakresu:
-        oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej              -    30,8%
-        rodziny, pomocy społecznej i ochrony zdrowia           -    25,3%
-        transportu i łączności                                                    -    13,9%
-        administracji publicznej                                                -     7,2%
-        gospodarki komunalnej i ochrony środowiska             -     7,0%
-        kultury i ochrony dziedzictwa narodowego                 -      4,0%
Największe pozycje wydatków majątkowych stanowiły:
-        inwestycje i modernizacje drogowe (55,6% wydatków majątkowych);
-        inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (21,2% wydatków majątkowych);
-        przebudowa i modernizacje obiektów placówek oświatowych (16,5% wydatków majątkowych);
-       inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową (2,2% wydatków majątkowych).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Ostatnio zmodyfikował: Anna Zakrzewska
Data wytworzenia informacji: 01.04.2020
Data udostępnienia informacji: 01.04.2020
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.04.2020 09:30 Korekta Anna Zakrzewska