Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni, WPF, planów finansowych SPZOZ i jednostek kultury za I półrocze 2019 roku

W I półroczu 2019 roku do budżetu miasta wpłynęło 872.579.807 zł, co stanowi 49,8% dochodów zaplanowanych na ten rok. Dochody bieżące wyniosły 773.602.469 zł (88,7% dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe 98.977.338 zł (11,3%).
Dochodów własnych bieżących wpłynęło ogółem 496.100.472 zł, w tym z udziałów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) 238.499.238 zł, a z podatków i opłat pobieranych przez miasto 121.848.479 zł. Wpływy z subwencji wyniosły 158.762.168 zł, a z dotacji z budżetu państwa 115.600.410 zł.
Wydatki budżetu miasta wykonano w kwocie 861.999.906 zł, co stanowi 44,3% planu. Wydatki bieżące wyniosły 702.562.970 zł (49,4% planu), natomiast wydatki majątkowe  159.436.936 zł (30,4% planu).
Na poziom wykonania planu wydatków inwestycyjnych niezmiennie wpływają  przedłużające się procedury przetargowe, co powoduje przesunięcie płatności na II półrocze lub lata następne.
Największe wydatki poniesiono na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 259.094.017 zł (51,5% planu rocznego), co stanowi 30,1% ogółu wykonanych wydatków budżetu. Na zadania z zakresu opieki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny wydatkowano 151.878.841 zł (52,0% planu), natomiast 196.713.991 zł (40,1% planu) na zadania z zakresu transportu i łączności.
Budżet Miasta Gdyni w I półroczu 2019 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 10.579.901 zł.

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Data wytworzenia informacji: 27.08.2019
Data udostępnienia informacji: 30.08.2019