Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na świadczenie usługi eksperckiej w roli członka komisji


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
 
Wynik postępowania, zgodne z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz.2164 z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-20120 na świadczenie usługi eksperckiej w roli członka komisji w procesie III naboru do inkubatora innowacji społecznych w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych, w ramach projektu „Innowacje na ludzką miarę - wsparcie rozwoju mikroinnowacji w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 
I. Zamawiający:
Laboratorium Innowacji Społecznych, z siedzibą w Gdyni przy al. Zwycięstwa 96/98, NIP: 586-23-03-965, REGON: 363799128
Zapytanie ofertowe zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej od dnia 20.02.2018 do dnia 23.02.2018 pod linkiem:

http://gdynia.pl/bip/otwarte-konkursy-ofert,2185/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslugi-eksperckiej-w-roli-czlonka-komisji-rekrutacyjnej,517527

http://gdynia.pl/bip/aktualne-ogloszenia-2,7349/zapytanie-ofertowe-na-swiadczenie-uslugi-eksperckiej-w-roli-czlonka-komisji-rekrutacyjnej,517527

także wysłano drogą elektroniczną do trzech potencjalnych wykonawców.

W terminie podanym w zapytaniu ofertowym wpłynęły 2 oferty, z czego zamawiający wybrał 2 wykonawców.

Najkorzystniejsze oferty zostały przedstawione przez ekspertów:
1.      Sylwiusz Retowski
2.      Alicja Zajączkowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Ksenia Pisera
Data wytworzenia informacji: 26.02.2018
Data udostępnienia informacji: 26.02.2018