Rozstrzygnięcie konkursu "Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja"

Zarządzenieniem numer 7378/18/VII/R z dnia 23 stycznia 2018 r. Prezydent Miasta Gdyni przyznał dotacje na realizację zadań związanych z przedsięwzięciem: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”, następującym podmiotom, zgodnie ze złożonymi przez te podmioty ofertami:                      
 
1.      Fundacja „Fly”
1.1  nazwa zadania: Szlakiem atrakcji województwa pomorskiego; kwota dotacji: 8.050,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćdziesiąt złotych) Komisja oceniająca proponuje, by każdy uczestnik zadania wybrał sobie jedną wycieczkę.
1.2  nazwa zadania: Aktywność dla zdrowia; kwota dotacji: 4.352,50 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy).
 
2.      Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Gdyni.
2.1 nazwa zadania: Wycieczki dla seniorów; kwota dotacji: 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych),
2.2 nazwa zadania: Gimnastyka rekreacyjna; kwota dotacji: 4.352,50 zł (słownie: cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt groszy).
 
3.      Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między słowami”, nazwa zadania: Joga na krześle dla niepełnosprawnych seniorów z afazją 55+; kwota dotacji: 5.425,00 zł ( słownie: pięć tysięcy czterysta dwadzieścia pięć złotych).
 
4.      Fundacja Harcerstwa Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego – nazwa zadania: Senior na fali 3; kwota dotacji: 12.000,00 (słownie: dwanaście tysięcy złotych). Komisja oceniająca sugeruje, aby pierwszeństwo w rejsach miały osoby, które nie brały udziału w żadnym rejsie w dwóch poprzednich edycjach projektu. Dopuszcza się zmniejszenie liczby rejsów do 25. Komisja sugeruje pokrycie kosztów obsługi zadania i zakupów w punktach od 7 do 12 w tabeli oferty Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2018 ze środków własnych lub zminimalizowanie w/w kosztów.
 
5.      Gdyńskie Stowarzyszenie Osób Niesłyszących, Ich Rodzin i Przyjaciół "Effetha", nazwa zadania: Migające wycieczki; kwota dotacji: 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych).
 
6.      Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia, nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja. Zdrowy kręgosłup "Uczyń życie zdrowszym"; kwota dotacji: 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych). Komisja oceniająca zmniejszyła dotację od wnioskowanej, odejmując od niej kwoty z pozycji 2,3,4 i 5 w tabeli oferty Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2018.
 
7.      Stowarzyszenie Amazonek Gdyńskich, nazwa zadania: Wodny fitness dla Gdynianek 55+; kwota dotacji: 8.320,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych).
 
8.      Związek Młodzieży Chrześcijańskiej "Polska YMCA" w Gdyni, nazwa zadania: Warsztaty fotografii cyfrowej dla seniorów; kwota dotacji: 3.200,00 zł (słownie: trzy tysiące dwieście złotych).
 
9.      Fundacja „Adaptacja”, nazwa zadania: Organizacja zajęć sportowych w klubie seniora; kwota dotacji: 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych). Komisja oceniająca zmniejszyła kwotę dotacji do kosztów pokrycia zajęć „Aerobik w wodzie”.
 
10.  Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica SP 39 Gdynia, nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja w zakresie nauki i doskonalenia pływania i pływania w płetwach; kwota dotacji: 7.600,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset złotych). Komisja oceniająca uznała wynagrodzenie instruktora za zbyt wysokie. Komisja sugeruje, by każdy uczestnik zadania miał zajęcia raz w tygodniu, a także by organizacja wzięła pod uwagę możliwość pobierania opłat od beneficjentów zadania.
 
11.  Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa, nazwa zadania: W zdrowym ciele zdrowy duch; kwota dotacji: 2.250,00 zł (słownie: dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych). Komisja oceniająca zmniejszyła wnioskowaną dotację do pokrycia wykazanych w tabeli oferty Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2018 kosztów instruktora gimnastyki i instruktora tańca (pozycje 1 i 2).  
 
12.  Fundacja „Zmiany”, nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja; kwota dotacji: 2.950,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych).
 
13.  Stowarzyszenie „Nowoczesny Senior” Gdynia, nazwa zadania: Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja; kwota dotacji: 3.800,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) Komisja oceniająca zmniejszyła wnioskowaną dotację do kosztów zorganizowania Pikniku pokoleń, wykazanego w pozycji 5 tabeli oferty Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok 2018.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bożena Zglińska
Wprowadził informację: Sławomir Walkowski
Data wytworzenia informacji: 31.01.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018