Superwizja grupowa i indywidualna dla pracowników Zespołu ds. intensywnej pracy socjalnej z rodziną

Numer umowy MOPS.111.U.2018
Data podpisania 26.03.2018
Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie:
1) superwizji grupowej dla pracowników Zespołu ds. intensywnej pracy socjalnej z rodziną (ogólem nie więcej niż 60 godzin),
2) superwizji indywidualnej w wymiarze 32,5 godziny dla pracowników Zespołu ds. intensywnej pracy socjalnej z rodziną;
3) superwizji indywidualnej dla Kierownika Centrum Diagnozy i Terapii FASD w wymiarze 8 godzin.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni 81-382 przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Mirosławę Jezior – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Lech Kalita „Psyche” 81-742 Sopot ul. Władysława Syrokomli 6
Wartość zamówienia: Do kwoty 9.045,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Arendt
Nr telefonu: 58 625-93-45
E-mail: a.arendt@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 26.03.2018
Data udostępnienia informacji: 15.06.2018