Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób dorosłych ze spektrum autyzmu w okresie od 01.02.2018 r. do 31.05.2019 r. w wymiarze 5100 godzin

Numer umowy MOPS.DZP.324.1/2018
Data podpisania 29.01.2018
Przedmiot zamówienia: Świadczenie w okresie od 01.02.2018 r. do 31.05.2019 r. w wymiarze 5100 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera, z terenu Gdyni, na rzecz osób, którym te usługi przyznano decyzją administracyjną.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Agencja Służby Społecznej Kościelak S.J. ul. Kwiatowa 7a, 02-579 Warszawa
Wartość zamówienia: Do kwoty 183.600,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Marek Szymański
Nr telefonu: 58 625-93-78
E-mail: m.szymanski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 29.01.2018
Data udostępnienia informacji: 31.01.2018