Ocena stanu psychicznego uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maczka 1

Numer umowy MOPS.51.U.2018
Data podpisania 08.01.2018
Przedmiot zamówienia: Wstępna i okresowa ocena stanu psychicznego uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdyni przy ul. Maczka 1, przeprowadzona w formie konsultacji psychiatrycznej.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Panią Katarzynę Stec – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: Maria Świtlik - Urbanek prowadząca Indywidualną Specjalistyczną Praktykę Lekarską z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 30
Wartość zamówienia: Do kwoty 6.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Maria Formella
Nr telefonu: 58 622-88-55
E-mail: m.formella@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mirosława Jezior
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 08.01.2018
Data udostępnienia informacji: 12.03.2018