Dostawa gazu technicznego - dwutlenku węgla dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Gen. Maczka 1

Numer umowy MOPS.20.D.2018
Data podpisania 02.01.2018
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż gazu technicznego - dwutlenku węgla na potrzeby Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Gen. Maczka 1.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowana przez Pana Franciszka Bronk – Zastępcę Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni,  81-265 Gdynia ul. Grabowo 2
Wykonawca: EUROGAZ - GDYNIA Sp. z o.o. ul. Gołębia 19, 81-185 Gdynia
Wartość zamówienia: Do kwoty 9.000,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Kazimierz Wróblewski
Nr telefonu: 58 625-93-68
E-mail: k.wroblewski@mopsgdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: w Sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Ewa Durałek
Data wytworzenia informacji: 02.01.2018
Data udostępnienia informacji: 29.01.2018