Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej

Numer umowy Nr KB/647/UI/69-W/2018
Data podpisania 31.08.2018
Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn: „Rozbudowa Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej poprzez budowę drogi rowerowej” Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 oraz z uwzględnieniem dyspozycji punktu 3.6 SIWZ; 2) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomienia. Zamawia
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 586-231-23-26, działająca
a)   w imieniu własnym oraz
b)   na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na mocy upoważnienia, w imieniu i na
Wykonawca: Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. z  siedzibą  w Gdyni (81-061), ul. Hutnicza 35, KRS nr 0000023405
Wartość zamówienia: 7 337 797,51 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Cezary Majkowski
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Gmina Miasta Gdyni, 81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,pok.235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 04.09.2018
Data udostępnienia informacji: 04.09.2018