Budowa zespołu obiektów oświatowych wraz terenami sportowymi, infrastrukturą i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni

Numer umowy KB/176/UI/25-W/2018
Data podpisania 26.03.2018
Przedmiot zamówienia: Budowa zespołu obiektów oświatowych wraz terenami sportowymi, infrastrukturą i dojazdowym układem drogowym w dzielnicy Chwarzno - Wiczlino w Gdyni.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)   wykonanie robót budowlanych, w tym:
a)    część A - budowa szkoły wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu,
b)   część B - budowa przedszkola z zagospodarowaniem terenu,
c)    część C - budowa dojazdowego układu drogowego.
2)   opracowanie przez osoby uprawnione uzupełniającej dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w umowie,
3)   odpowiednio dla części A i B (łącznie) oraz dla części C przedmiotu zamówienia uzyskanie pozwoleń na użytkowanie lub złożenie zawiadomień we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie ZAMAWIAJĄCEMU uzyskanych pozwoleń lub dokumentu potwierdzającego skuteczność tych zawiadomień.
4) opracowanie instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektu (w tym dla wszystkich zamontowanych instalacji, urządze
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: BUDREM – RYBAK Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Luzinie (84-242) przy ul. Krótkiej 1
Wartość zamówienia: 69 735 999,15 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Lidia Wojtasik
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 03.04.2018
Data udostępnienia informacji: 03.04.2018