Budowa ulicy Zapotocznej w Gdyni wraz z budową mostu drogowego w ciągu ul. Zapotocznej oraz umocnieniem koryta rzeki Kaczej.

Numer umowy KB/147/UI/22-W/2018
Data podpisania 30.03.2018
Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej, wykonaniu prac geodezyjnych oraz sprawowaniu nadzoru autorskiego dla inwestycji pn.: "Budowa ulicy Zapotocznej w Gdyni wraz z budową mostu drogowego w ciągu ul. Zapotocznej oraz umocnieniem koryta rzeki Kaczej w rejonie mostu na długości 60 mb".
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Wykonawca: PBW INŻYNIERIA Spółka z o.o.
ul. Sokolnicza 5/74-75
53-676 Wrocław
www.pbwinzynieria.pl
Wartość zamówienia: 195 324,00 zł. brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Aleksandra Sokołowska
Nr telefonu: 58 668-88-75
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, Wydział Inwestycji, pok.219
Uwagi: Zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego w wartości zamówienia przekraczającej kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017.1579 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Aleksandra Sokołowska
Data wytworzenia informacji: 30.03.2018
Data udostępnienia informacji: 10.04.2018