Budowa Pomnika Polski Morskiej w Gdyni

Numer umowy KB/207/UI/29-W/2018
Data podpisania 11.04.2018
Przedmiot zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)      wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 6 i z uwzględnieniem dyspozycji par. 1 ust. 6 umowy, w tym:
a)      część A – wykonanie prac przygotowawczych dla posadowienia pomnika wraz z zakresem robót budowlanych określonym w par. 1 ust. 3 umowy,
b)      część B – wykonanie pozostałych robót budowlanych zgodnie z zakresem robót budowlanych określonym w par. 1 ust. 4 umowy.
2)      Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub złożenie zawiadomienia we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu uzyskanego pozwolenia lub dokumentu potwierdzającego skuteczność zawiadomienia; Wykonawca we własnym zakresie ustala jakie części przedmiotu zamówienia i w jakim terminie wymagają uzyskania takich pozwoleń lub złożenia zawiadomień; Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownych pełnomocnictw w tym zakresie.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni (81-382), Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
Wykonawca: Arkadiusz Fortuna prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AM-FOR Arkadiusz Fortuna, mającą  swą siedzibę we Włocławku (87-800), Al. Kazimierza Wielkiego 5
Wartość zamówienia: 2 968 683,81 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Teres Horiszna
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 w Gdyni, pok.235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Anna Stankiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 24.04.2018
Data udostępnienia informacji: 24.04.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.03.2019 12:05 Aktualizacja treści Anna Stankiewicz