Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Gdyni

Numer umowy KB/442/UI/46-W/2018
Data podpisania 15.06.2018
Przedmiot zamówienia: Wykonanie robót budowlanych „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Okrężnej w Gdyni” w zakresie rzeczowym wynikającym z dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  oraz wykonania innych świadczeń zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:
1)   wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową i z uwzględnieniem dyspozycji umowy,
2) złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych we właściwym organie  nadzoru budowlanego oraz przedłożenie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego skuteczność tego zawiadomienia.
Zamawiający: Gmina Miasta Gdyni
Wykonawca: Wojciech Urbański, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Instalatorstwa Sanitarnego mgr inż. Wojciech Urbański w Wejherowie 84-200 przy ul. Kochanowskiego 13/18
Wartość zamówienia: 39 756,00 zł brutto
Osoba upoważniona do kontaktów: Alicja Wegner
Nr telefonu: 58 668-83-00
E-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl
Oryginał umowy znajduje się: Urząd Miasta Gdyni, Wydział Inwestycji, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia, pok. 235

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Trzeciak
Wprowadził informację: Dominika Wojtunik
Data wytworzenia informacji: 19.06.2018
Data udostępnienia informacji: 19.06.2018