Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2018 rok.

Budżet Miasta Gdyni w 2018 r. został zaprojektowany i był wykonywany w warunkach stabilizacji realizacji społeczno-gospodarczych zadań bieżących oraz istotnych zmian w zakresie prac inwestycyjnych, związanych przede wszystkim z kolejnymi etapami korzystania ze środków Unii Europejskiej lat 2014-2020. Inflacja całoroczna kształtowała się w przedziale od 1,6% (GUS) do 1,8% (NBP).
W roku 2018 plan łącznych dochodów Miasta wyniósł: 1.723.015.298 zł, zaś plan łącznych wydatków Miasta wyniósł: 1.828.361.950 zł. Wielkości te zostały uzupełnione planem przychodów finansowych Miasta w wysokości 150.000.000 zł oraz planem rozchodów finansowych Miasta w kwocie: 92.648.315 zł.
W 2018 r. budżet Miasta Gdyni wykonany został w następujących poziomach:
-dochody łącznie w kwocie: 1.605.977.090 zł, co pozwoliło osiągnąć 93,2%  skuteczność wykonania przyjętego planu,
-wydatki łącznie w kwocie: 1.612.370.850 zł, co pozwoliło osiągnąć 88,2% skuteczność wykonania przyjętego planu.
Równocześnie Miasto Gdynia wykorzystało w 66,7% możliwość realizacji zaplanowanych przychodów budżetowych oraz wykonało w 100% plan rozchodów budżetu Miasta.
W planie dochodów ogółem: dochody bieżące to 1.481.471.259 zł (85,98% strony dochodowej budżetu), zaś dochody majątkowe to 241.544.039 zł (14,02% strony dochodowej budżetu).
W 2018 r. plan dochodów bieżących wykonano w 98,78% w kwocie: 1.463.429.738 zł, a plan dochodów majątkowych w 59,0% w kwocie: 142.547.352 zł.
W wykonaniu dochodów bieżących dominowały dochody  własne, osiągając 65,1%  udział w dochodach bieżących, środki finansowe z UE wyniosły 1,5% udziału w tych dochodach, subwencja ogólna osiągnęła parytet 16,8%, zaś dotacje celowe z budżetu  państwa stanowiły 16,6% wagę w dochodach bieżących.
      O poziomie bieżących dochodów własnych decydowały następujące źródła:
-udziały we wpływach z podatków dochodowych  (33,7% dochodów bieżących; wykonanie planu:  102,3 %, w tym: PIT – 103,5%, CIT – 88,9%);
-dochody z podatków i opłat pobieranych przez Miasto (15,9% dochodów bieżących; wykonanie planu: 99,1%);
-inne dochody Miasta  (8,0% dochodów bieżących; wykonanie planu: 99,4%);
-dochody z majątku Miasta ( 3,5% dochodów bieżących, wykonanie planu: 97,8%);
-dochody z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe (2,7% dochodów bieżących, wykonanie planu: 90,9%).
Subwencja ogólna dla Miasta Gdyni wyniosła w 2018 r. łącznie: 246.265.509 zł, co stanowiło 16,8% dochodów bieżących, zaś dotacje celowe z budżetu państwa wyniosły łącznie: 242.778.359 zł, co stanowiło 16,6 % dochodów bieżących.
O poziomie dochodów majątkowych  decydowały natomiast następujące źródła:
-dochody własne Miasta (77,6% tych dochodów;  wykonanie planu: 89,9%);
-środki Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań Miasta (16,2%  tych dochodów; wykonanie planu: 21,1%);
-dotacje celowe z budżetu państwa (6,1% tych dochodów; wykonanie planu:  99,3%).
W 2018 r. plan wydatków ogółem wykonano w 88,2% o wartości: 1.612.370.850 zł. W części wydatkowej budżetu Miasta Gdyni dominowały wydatki bieżące, strukturalnie stanowiąc 85,50% wydatków ogółem, zaś wydatki majątkowe osiągnęły w swojej strukturze poziom 14,50% tej kategorii budżetowej. 
W grupie wydatków bieżących budżetu 2018r. (kwota: 1.378.593.136 zł) uzyskano 95,14% poziom realizacji planu. Wśród nich dominowały sektory:
* oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej              -    31,44%
* rodziny, pomocy społecznej i ochrony zdrowia         -    22,67%
* transportu i łączności                                            -    13,60%
* administracji publicznej                                          -     7,51%
* gospodarki komunalnej i ochrony środowiska           -     7,37%
* gospodarki mieszkaniowej                                     -      4,56%
* kultury i ochrony dziedzictwa narodowego               -      4,22%
* działalności usługowej                                            -      2,37%
* bezpieczeństwa publicznego                                   -      1,88%
* kultury fizycznej i sportu                                        -      1,82%
    
W grupie wydatków majątkowych 2018r. osiągnięto 61,63% poziom realizacji planu. Z kwoty 233.777.414 zł  sfinansowano  w głównej mierze:
-        inwestycje i modernizacje drogowe (37,24% wydatków majątkowych);
-        inwestycje związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska (21,5% wydatków majątkowych);
-        przebudowę i modernizacje obiektów placówek oświatowych (18,07% wydatków majątkowych);
-        inwestycje związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (5,78% wydatków  majątkowych),
-        inwestycje związane z gospodarką mieszkaniową (5,29% wydatków inwestycyjnych).

Do pobrania:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Plichta
Data wytworzenia informacji: 01.04.2019
Data udostępnienia informacji: 01.04.2019