INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA GDYNI, KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF, WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH SPZOZ I JEDNOSTEK KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Gdyni za I półrocze 2018 roku przygotowano zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych oraz uchwałą Rady Miasta Gdyni nr XLV/1019/2010 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gdyni, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym realizacji ujętych w prognozie przedsięwzięć oraz informacji o wykonaniu planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
W I półroczu 2018 roku do budżetu miasta wpłynęło 783.585.207 zł, co stanowi 47,8% dochodów zaplanowanych na ten rok.  Dochody bieżące wyniosły  741.369.750 zł (94,6% dochodów ogółem), natomiast dochody majątkowe 42.215.457 zł (5,4%).
Z dochodów własnych wpłynęło ogółem 470.258.229 zł, w tym z udziałów w podatkach dochodowych (PIT, CIT) 227.362.811 zł, a z podatków i opłat pobieranych przez miasto 119.742.591 zł. Wpływy z subwencji wyniosły 150.662.648 zł, a z dotacji z budżetu państwa 115.860.043 zł.
Wydatki budżetu miasta wykonano w kwocie 698.207.564 zł, co stanowi 40,0% planu.  Wydatki bieżące wyniosły 668.376.935 zł (50,7% planu), natomiast wydatki majątkowe  29.830.629 zł, tj. 7,0% zaplanowanej kwoty.
Na poziom wykonania planu wydatków inwestycyjnych niezmiennie wpływają  przedłużające się procedury przetargowe, co powoduje przesunięcie płatności na II półrocze lub lata następne.
Największe wydatki poniesiono na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej – 227.176.528 zł (51,9% planu rocznego), co stanowi 32,5% ogółu wykonanych wydatków budżetu. Na zadania z zakresu opieki społecznej, ochrony zdrowia i rodziny wydatkowano 149.721.630 zł (51,6% planu), natomiast 96.079.387 zł (24,4% planu) na zadania z zakresu transportu i łączności.
Budżet Miasta Gdyni w I półroczu 2018 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 85.377.643 zł. 
Rozchody budżetu Miasta z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek wyniosły 38.324.158 zł.
W I półroczu nie zaciągnięto zobowiązań z tytułu planowanego kredytu.
 
W dalszej części opracowania zamieszczono szczegółowy opis wykonania dochodów i wydatków budżetu miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Radkiewicz
Data wytworzenia informacji: 05.09.2018
Data udostępnienia informacji: 05.09.2018
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.09.2018 08:57 Aktualizacja treści Anna Radkiewicz