Z dnia 2018-04-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.04.2018 r. w sprawie:

7788/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
7789/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
7790/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
7791/18/VII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
7792/18/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Wspieranie międzynarodowych staży wymian
7793/18/VII/U - akceptacji zmiany umów nr KB/105/UI/23-W/2012 z dnia 20.02.2012 r., nr KB/78/UI/16-W/2012 z dnia 01.02.2012 r. w ramach przedsięwzięcia: „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”
7794/18/VII/P - zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie zadań Policji w 2018 r.
7795/18/VII/P - przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie KM PSP w Gdyni w 2018 r.
7796/18/VII/P - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości o pow. 270 m2 stanowiącej cz.dz.1986/3 oraz cz.dz.1989 obręb 0021 Oksywie – będącej w zasobach Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Gdyni
7797/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Linowej przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
7798/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Donimirskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
7799/18/VII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Słonecznej 1
7800/18/VII/P - zatwierdzenia treści umowy dzierżawy zawieranej pomiędzy Morską Spółdzielnią Mieszkaniową a Gminą Miasta Gdyni oraz wskazania osób upoważnionych do jej podpisania
7801/18/VII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (Al. Zwycięstwa ….)
7802/18/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2018 roku
7803/18/VII/U - zawarcia umów dotyczących dotacji udzielonych przez Radę Miasta Gdyni na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni
7804/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Platynowej 8A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
7805/18/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
7806/18/VII/R - porozumienia dotyczącego współpracy przy organizacji Targów Zero Waste 2018
7807/18/VII/U - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni nr 7714/18/VII/U z dnia 03.04.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1/UI/1-W/2015 z dnia 20.01.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące ścieżki w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
7808/18/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Sterników wraz z odcinkiem ulicy Szyprów od skrzyżowania z ulicą Sterników do rzeki Kaczej”
7809/18/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie Oświadczenia Inwestora określającego warunki usunięcia kolizji inwestycji z infrastrukturą telekomunikacyjną Orange Polska S.A. (dalej zwana OPL) w ramach zadania pn.: „Budowa ciągu pieszego pomiędzy ulicami Powstania Śląskiego 29 i Powstania Wielkopolskiego 16 w Gdyni”
7810/18/VII/M - zmiany zarządzenia akceptującego treść aneksu do umowy partnerskiej z Fundacją Gospodarczą w Gdyni dotyczącej współrealizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa V Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT
7811/18/VII/M - wykonania remontów 7 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 8, Kołłątaja 44, Traugutta 2C, Widnej 10B, Zamenhofa 13, Zgody 6 i Zygmunta Augusta 6
7812/18/VII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Łużyckiej 10 B
7813/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Widnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7814/18/VII/O - powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Gdyni
7815/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wiosny Ludów, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7816/18/VII/U - wystąpienia przez Gminę Miasta Gdyni z wnioskiem o dofinansowanie zadania z zakresu przeciwdziałania niskiej emisji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
7817/18/VII/R - podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „LEGO II”
7818/18/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Za stołem- żywność, która wzmacnia”
7819/18/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy nr SOO/1255/01/PB z dnia 31.12.2001 roku zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
7820/18/VII/P - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
7821/18/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z ADAPA Fundacją na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
7822/18/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 roku zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
7823/18/VII/R - upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do podpisywania umów w ramach realizacji dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
7824/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu streetworkingu w wybranych gdyńskich dzielnicach miasta
7825/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 770 m2 stanowiącej część działki nr 101 obręb 0009 położonej w Gdyni przy ul. Zielonej/Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
7826/18/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 6/2017 z dnia 08.12.2017 r. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Abrahama 64-70 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
7827/18/VII/M - zawarcia Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej
7828/18/VII/M - wyznaczenia Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do przeprowadzenia postępowania wspólnego i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcom wyłonionym w wyniku postępowania do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji umów dostawy energii elektrycznej
7829/18/VII/M - ogłoszenia Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni
7830/18/VII/M - udzielenia upoważnienia pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni do wydawania cudzoziemcom zezwolenia i przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową
7831/18/VII/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni w materiałach promocyjnych i informacyjnych
7832/18/VII/R - zawarcia umowy dzierżawy obwodu łowieckiego nr 70 Chwaszczyno
7833/18/VII/O - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów leczniczych na realizację zadania w obszarze zdrowia publicznego pt. „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewczynek urodzonych w roku 2003 – szczepienia uzupełniające”
7834/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Przedszkola nr 44 w Gdyni
7835/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 w Gdyni
7836/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 8 w Gdyni
7837/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 18 w Gdyni
7838/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
7839/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Zasłużonych Ludzi Morza w Gdyni
7840/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołu „Korrigans” z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na XXX Międzynarodowy Festiwal Gimnastyki dla Wszystkich do Grecji
7841/18/VII/O - przekazania środków finansowych dla gdyńskich szkół z okazji jubileuszy
7842/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów z XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na Finały Światowe Odysei Umysłu w Stanach Zjednoczonych
7843/18/VII/O - dofinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów Olimpiady Przedszkolaka
7844/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 52 na Światową Olimpiadę Kreatywności „Destination Imagination” w Stanach Zjednoczonych
7845/18/VII/O - refundacji kosztów organizacji VII Wojewódzkiego Konkursu „Teatr Młodego Aktora-Teatr Moich Marzeń”, realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
7846/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grup taneczno-artystycznych z Młodzieżowego Domu Kultury na Mistrzostwa Polski Cheerleaders PFT 2018
7847/18/VII/O - refundacji kosztów organizacji Targów Firm Symulacyjnych
7848/18/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji XIII Międzynarodowego Festiwalu Formacji Gimnastyczno – Tanecznych „Gim Show 2018”
7849/18/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu zespołu Galaxy z Młodzieżowego Dom Kultury w Gdyni na Mistrzostwach Świata Cheerleaders w Orlando
7850/18/VII/O - refundacji kosztów organizacji V Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Anglojęzycznej „English for Fun”, realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
7851/18/VII/O - refundacji kosztów organizacji III Gdyńskiego Festiwalu Małych Talentów Muzyczno-Recytatorskich „Super Talent”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 24.04.2018
Data udostępnienia informacji: 18.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.05.2018 15:03 Korekta Michał Kowalski