Z dnia 2018-11-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.11.2018 r. w sprawie:
8660/18/VII/R - o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projek
tu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”
8661/18/VII/R - o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”
8662/18/VII/R - o zmianie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu pn.: „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni” oraz przyjęcia procedur wdrażania projektu
8663/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
8664/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
8665/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8666/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8667/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8668/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8669/18/VII/P - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni zabudowanych boksami garażowymi
8670/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych w zakresie badań mammograficznych dla mieszkanek Gdyni posiadających skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
8671/18/VII/O - przyznania środków na organizację konkursów międzyszkolnych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
8672/18/VII/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży z terenu Gdyni oraz organizacji imprez sportowych w 2018 roku
8673/18/VII/R - o zmianie zarządzenia w sprawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro, związanych z realizacją projektów dofinansowanych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020” oraz zmiany zarządzenia w sprawie „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni”
8674/18/VII/K - przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdyni na 2019 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami określonymi w uchwale Rady Miasta Gdyni nr XII/220/2011 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Gdyni
8675/18/VII/K - przedłożenia Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Gdyni na lata 2019 – 2033
8676/18/VII/M - wyrażenia zgody na realizację czwartej edycji Konkursu „Junior Biznes”
8677/18/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 6/2018 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Wyspiańskiego 14 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
8678/18/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy sieci gazowej w ulicy Chwarznieńskiej i Hodowlanej
8679/18/VII/R - wyboru Partnera do realizacji projektu partnerskiego pt. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w obszarze Zamenhofa-Opata Hackiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 13.11.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.11.2018 12:52 Korekta Michał Kowalski