Z dnia 2018-12-21

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.12.2018 r. w sprawie:

223/18/VIII/P - zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
224/18/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
225/18/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
226/18/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
227/18/VIII/M - przyjęcia treści umów z Partnerami Konkursu „Gdyński Biznesplan 2019”
228/18/VIII/M - wyrażenia zgody na organizację siedemnastej edycji Konkursu „Gdyński Biznesplan 2019”
229/18/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego w postaci współorganizacji Oksywskiego Festiwalu Filmowego w ramach III edycji konkursu dla rad dzielnic „Przyjazna Dzielnica”
230/18/VIII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
231/18/VIII/U - powołania Komisji Oceniającej celem zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2019 roku
232/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przebendowskch przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
233/18/VIII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 32 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1534, obręb 0013 Działki Leśne
234/18/VIII/U - zawarcia umowy na dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku udziałem w konkursie „Wymiana źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – Gdynia 2018”
235/18/VIII/R - otwartego konkursu ofert w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015 – 2020
236/18/VIII/R - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Centrum Aktywności Seniora w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
237/18/VIII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chwarzno- Wiczlino przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2019
238/18/VIII/S - wprowadzenia: „Zasad gospodarowania majątkiem rzeczowym” „Instrukcji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów” i „Instrukcji inwentaryzacyjnej”- obowiązujących w Urzędzie Miasta Gdyni”
239/18/VIII/M - udzielenia upoważnienia panu Hubertowi Kołodziejskiemu dyrektorowi Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
240/18/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
241/18/VIII/S - zmiany zarządzeń, w których określono jednostkową wartości wydatku, do uruchomienia którego upoważniony jest naczelnik wydziału
242/18/VIII/O - akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
243/18/VIII/P - zawarcia ugody notarialnej dotyczącej nieruchomości Abrahama 71 i Świętojańska 61
244/18/VIII/R - porozumienia międzygminnego z Gminą Miasto Reda oraz zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla bezdomnych zwierząt Ciapkowo w Gdyni
245/18/VIII/R - udzielenia pełnomocnictwa Wiceprezydentowi Miasta Gdynia do podpisania umowy ze Skarbem Państwa – Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na dotację na realizację zadania w ramach projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab Gdynia” oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Laboratorium Innowacji Społecznych do podpisywania pozostałych dokumentów w ramach projektu Adaptacja Koncepcji Urban Lab Gdynia oraz wskazania Laboratorium Innowacji Społecznych jednostki budżetowej Gminy Miasta Gdyni odpowiedzialniej w imieniu Gminy Miasta Gdynia za realizację projektu „Adaptacja Koncepcji Urban Lab Gdynia”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 21.12.2018
Data udostępnienia informacji: 26.02.2019