Z dnia 2018-12-18

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.12.2018 r. w sprawie:

177/18/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
178/18/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
179/18/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
180/18/VIII/O - zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań w zakresie zapobiegania zjawisku cyberprzemocy i infoholizmowi
181/18/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich
182/18/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
183/18/VIII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w postaci organizowania społeczności lokalnej w rejonie ulic Zamenhofa i Opata Hackiego poprzez prowadzenie centrum aktywnego mieszkańca w 2019 roku
184/18/VIII/R - zmian dotyczących realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino- Radiostacja w 2018 r.
185/18/VIII/U - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Panu Rafałowi Klajnertowi - Dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej
186/18/VIII/U - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację koncertu kolęd pn. „Betlejem w Gdyni”
187/18/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
188/18/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
189/18/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
190/18/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
191/18/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
192/18/VIII/P - ustalenia warunków zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku przy ul. Chwarznieńskiej 34 oraz ustalenia wykazu nieruchomości
193/18/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Promiennej 4, stanowiącej własność osoby fizycznej
194/18/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Gdyni
195/18/VIII/O - upoważnienia dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Gdyni do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji staży i praktyk zawodowych w ramach Projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”
196/18/VIII/O - upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji staży i praktyk zawodowych w ramach Projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”
197/18/VIII/O - upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji staży i praktyk zawodowych w ramach Projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”
198/18/VIII/O - upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji staży i praktyk zawodowych w ramach Projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”
199/18/VIII/O - upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Ekologiczno-Transportowych w Gdyni do podpisywania dokumentów dotyczących realizacji staży i praktyk zawodowych w ramach Projektu „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – ucz się, doświadczaj, pracuj”
200/18/VIII/R - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2019 r.
201/18/VIII/R - przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2019 r.
202/18/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci
203/18/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni”
204/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Św. Mikołaja przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
205/18/VIII/P - akceptacji treści projektu umowy o ekspozycję reklamy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Ströer Polska sp. z o.o.
206/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
207/18/VIII/O - rozszerzenia składu osobowego Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
208/18/VIII/O - zmiany zarządzenia nr 38/99 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności w Gdyni
209/18/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 07/2018 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Warszawskiej 47 w Gdyni w sprawie „Rozbiórki podziemnego składu opałowego oraz przybudówki, stanowiących własność Gminy”
210/18/VIII/S - zatwierdzenia wyników przetargu ofertowego na najem i obsługę Sali Bankietowej w USC w budynku UMG w latach od 2019r. do 2021r.
211/18/VIII/P - ustalenia trybu przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych i ograniczonych na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni i Gdyni – Miasta na prawach powiatu
212/18/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Świętojańskiej 124, stanowiącej własność Panorama Development Sp. z o.o.
213/18/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Kwiatkowskiego, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
214/18/VIII/R - zmieniające zarządzenie nr 8536/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2018 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2019 roku
215/18/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod tytułem: „Prowadzenie placówki opiekuńczowychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom na Klifie”
216/18/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 7/2018 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Wolności 19 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
217/18/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka
218/18/VIII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z ADAPA Fundacją na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
219/18/VIII/R - zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Wejherowa w sprawie ustalenia zasad kierowania mieszkańców Wejherowa do środowiskowego domu samopomocy prowadzonego przez Miasto Gdynia
220/18/VIII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wsparcia finansowego gminy w zakresie rozwoju sieci mieszkań chronionych w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"
221/18/VIII/O - powierzenia ZKM w Gdyni przetwarzania danych osobowych w związku z projektem "Karta Mieszkańca"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 18.12.2018
Data udostępnienia informacji: 26.02.2019