Z dnia 2018-12-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.12.2018 r. w sprawie:

143/18/VIII/U - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy w trybie inicjatywy lokalnej dla budowy w ul. Okrężnej w Gdyni odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
144/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV/Wzgórze Św. Maksymiliana przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 01 maja 2020 roku
145/18/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Żwirowej
146/18/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy os. Kępa Oksywska
147/18/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej 14B przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
148/18/VIII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Kuśnierskiej 14A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
149/18/VIII/P - ustalenia wykazu oraz określenia warunków oddania w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego
150/18/VIII/P - określenia warunków ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 klatka A położonego przy ul. Unruga 61 oraz przeniesienia własności tego lokalu na rzecz Gminy Miasta Gdyni
151/18/VIII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Akacjowej
152/18/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu przy ul. Marszałka Piłsudskiego 18
153/18/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod tytułem: “Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom na Klifie”
154/18/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci
155/18/VIII/R - aneksu nr 2 do umowy zawartej pomiędzy Stowarzyszeniem Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia - Sopot a Gminą Miasta Gdańska, Gminą Miasta Gdyni, Gminą Miasta Sopotu, Gminą Miasta Tczew, Gminą Kartuzy, Gminą Miejską Pruszcz Gdański, Gminą Miasta Puck, Gminą Miasta Redy, Gminą Miejską Rumia, Gminą Sierakowice, Gminą Somonino, Gminą Stężyca, Gminą Władysławowo, Gminą Żukowo w związku z realizacją projektu pn.: „Budowa Systemu Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk – Gdynia – Sopot”
156/18/VIII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni w okresie od 01.01.2017r. do 31.08.2021r.
157/18/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań w zakresie zapobiegania zjawisku cyberprzemocy i infoholizmowi
158/18/VIII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Impreza integracyjna - spotkanie świąteczne głuchoniemych
159/18/VIII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami
160/18/VIII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
161/18/VIII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
162/18/VIII/R - wystąpienia do sądu z wnioskiem o ustanowienie przedstawiciela dla osoby nieobecnej
163/18/VIII/P - ustalenia składu osobowego Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
164/18/VIII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 32 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1534, obręb 0013 Działki Leśne
165/18/VIII/P - nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nakładów poniesionych na wybudowanie boksu garażowego numer 43 na gruncie stanowiącym własność Gminy Miasta Gdyni przy ul. Śląskiej 51 na działce nr 1535, obręb 0013 Działki Leśne
166/18/VIII/U - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wspieranie realizacji zadań publicznych w zakresie organizacji w Gdyni imprez sportowych w 2018 roku
167/18/VIII/R - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdyni, dotyczącego ustalenia wysokości kary umownej za niewłaściwe wykonywanie przez Remondis Sp. z o.o. umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
168/18/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
169/18/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
170/18/VIII/M - udzielenia pełnomocnictwa Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
171/18/VIII/M - zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie miasta Gdynia i miasta Sopot (IV)” na 2019 i 2020 rok, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
172/18/VIII/M - upoważnienia Pana Marka Karzyńskiego do załatwiania spraw z zakresu opiniowania proponowanych podziałów nieruchomości
173/18/VIII/M - zmiany zarządzenia nr 79/18/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/18/VIII/M Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego
174/18/VIII/M - przyjęcia treści umowy o współpracy w ramach organizacji wydarzenia pn. Business Networking Event
175/18/VIII/R - przyznania dotacji na realizację zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2019 roku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.12.2018
Data udostępnienia informacji: 26.02.2019