Z dnia 2018-12-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.12.2018 r. w sprawie:

79/18/VIII/M - zmiany zarządzenia nr 12/18/VIII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego
80/18/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
81/18/VIII/S - zmieniającego zarządzenie w sprawie przygotowywania i rozpatrywania projektów rozstrzygnięć przez Prezydenta Miasta Gdyni z udziałem Kolegium Prezydenta
82/18/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Zdrowia do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją projektu pn. „Program wzmocnienia potencjału zawodowego i zdrowotnego pracowników działających na rzecz mieszkańców Gdyni”
83/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu pomocy psychologicznej dla rodziców niemowląt i małych dzieci
84/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością od urodzenia do 7 roku życia, mieszkańców Gdyni
85/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu opieki hospicyjnej dla terminalnie i nieuleczalnie chorych oraz prowadzenia poradni opieki paliatywnej dla mieszkańców Gdyni
86/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu profilaktyki chorób onkologicznych i edukacji zdrowotnej mieszkańców Gdyni
87/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej i wsparcia osób starszych z chorobą otępienną, chorobą Alzheimera, mieszkańców Gdyni
88/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu wsparcia dzieci z zespołem ADHD i ich rodzin, mieszkańców Gdyni
89/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań z zakresu poprawy sprawności fizycznej i/lub wsparcia psychologicznego osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
90/18/VIII/P - zawarcia ugody z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „MEBLE „Sp. z o.o.
91/18/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Rtęciowej
92/18/VIII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Lecha Bądkowskiego 1
93/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji społecznych
94/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania wysiłkowemu nietrzymaniu moczu
95/18/VIII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć remontowych na rok 2019
96/18/VIII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Babie Doły przedsięwzięć remontowych na rok 2019
97/18/VIII/U - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Rafałowi Klajnertowi dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej
98/18/VIII/U - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Rafałowi Klajnertowi dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej
99/18/VIII/U - udzielenia pełnomocnictwa panu Rafałowi Klajnertowi dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej
100/18/VIII/U - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2019 roku
101/18/VIII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja.”
102/18/VIII/U - akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr 2017/0487/2687/SubA/DIS/PL o dofinansowanie inwestycji pn.: Budowa krytego lodowiska w Gdyni
103/18/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
104/18/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
105/18/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
106/18/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
107/18/VIII/P - akceptacji treści projektów umów o ekspozycję reklam pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Clear Channel Poland sp. z o.o.
108/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji społecznych
109/18/VIII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy na wsparcie realizacji zadania Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Świetlicy Socjoterapeutycznej „Wesołe Buziaki” w Szkole Podstawowej nr. 16 w Gdyni przy ul. Chabrowej 43 prowadzonej w formie podwórkowej
110/18/VIII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunem do Hagi na Międzynarodową Konferencję uczniów szkół średnich
111/18/VIII/O - dofinansowania kosztów organizacji koncertu świątecznego GEST, organizowanego przez uczniów VI Liceum Ogólnokształcącego
112/18/VIII/O - przyznania środków dla szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień
113/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie edukacji filmowej uczniów
114/18/VIII/O - zmieniające zarządzenie nr 15378/10/V/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie realizacji przyjętego programu „Szkoła Otwarta”
115/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie nauki programowania dzieci w wieku przedszkolnym
116/18/VIII/O - dofinansowania kosztów organizacji XI Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Świątecznej „Czas Świąt, Czas Kolędowania” realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
117/18/VIII/O - refundacji kosztów wyjazdu zespołu „Granda” oraz solistów z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na XVIII Międzynarodowy Konkurs Wokalistów „Kaunas Talent 2018” na Litwę
118/18/VIII/O - refundacji kosztów organizacji VIII Gdyńskiego Konkursu „z matematyką za pan brat od najmłodszych lat” realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
119/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Puckiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
120/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
121/18/VIII/P - akceptacji treści projektów umowy o ekspozycję reklamy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a właścicielem Zakładu Produkcyjno-Handlowego „AMIS”
122/18/VIII/M - zgłoszenia Pana Krzysztofa Szałuckiego do objęcia funkcji członka Rady Nadzorczej Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
123/18/VIII/U - zawarcia aneksu do umowy na dotację z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku udziałem w konkursie „Czyste powietrze Trójmiasta” (edycja 2017)
124/18/VIII/S - oddania w używanie lokalu dla Rady Dzielnicy Babie Doły
125/18/VIII/S - oddania w używanie lokalu dla Rady Dzielnicy Orłowo
126/18/VIII/S - oddania w używanie lokalu dla Rady Dzielnicy Wielki Kack
127/18/VIII/S - oddania w używanie lokalu dla Rady Dzielnicy Witomino - Radiostacja
128/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Orląt Lwowskich, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
129/18/VIII/U - zmiany zarządzenia dot przyjęcia wzorów umowy o przyznanie dotacji ekologicznych dla mieszkańców Gdyni, upoważnienia do podpisywania umów na dotacje ekologiczne, oraz uruchomienia środków na realizację dotacji ekologicznych
130/18/VIII/O - refundacji kosztów wyjazdu zespołu „Granda” i zespołu „Wiercipięty” oraz solistów z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na XV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka” do Warszawy
131/18/VIII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grup tanecznych z Młodzieżowego Domu Kultury na Ogólnopolski Turniej Zespołów Cheerleaders do Warszawy
132/18/VIII/O - refundacji kosztów wyjazdu ucznia ze Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdyni na Międzynarodowy Konkurs Classic Pure Competition Vienna do Wiednia
133/18/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 35 im. kpt. Stanisława Kosko w Gdyni
134/18/VIII/O - dofinansowania kosztów organizacji Wigilii Pamięci Pokoleń w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4 w Gdyni
135/18/VIII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., dotyczącego opracowania dokumentacji przebudowy sieci gazowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulic Jowisza i Marsa w Gdyni”
136/18/VIII/M - konsultacji społecznych projektu dokumentu „Analiza kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej dla Miasta Gdyni”
137/18/VIII/S - przetargu ofertowego na najem i obsługę Sali Bankietowej w USC
138/18/VIII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 04.12.2018
Data udostępnienia informacji: 13.12.2018