Z dnia 2018-11-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.11.2018 r. w sprawie:

2/18/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wiceprezydenta Miasta Gdyni
3/18/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wiceprezydenta Miasta Gdyni
4/18/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania wiceprezydenta Miasta Gdyni
5/18/VIII/S - powołania wiceprezydenta Miasta Gdyni
6/18/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
7/18/VIII/S - upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami
8/18/VIII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
9/18/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
10/18/VIII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
11/18/VIII/P - wyrażenia zgody na wpłacenie rękojmi celem wzięcia udziału w licytacji prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zakręt do Oksywia
12/18/VIII/M - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei M. Piłsudskiego
13/18/VIII/M - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej
14/18/VIII/S - upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasta Gdyni w zakresie zarządu mieniem
15/18/VIII/S - powierzenia wiceprezydentowi Miasta Gdyni prowadzenia spraw Gminy Miasta Gdyni oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Prezydenta Miasta Gdyni
16/18/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie zastępstw w przypadku nieobecności poszczególnych wiceprezydentów i sekretarza miasta
17/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Lnianej przeznaczonej do wydzierżawienia
18/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej, ul. Ramułta, ul. Wejherowskiej, ul. Zamenhofa przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
19/18/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Szymańskiego na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
20/18/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu – rejon Śródmieścia
21/18/VIII/P - użyczenia nieruchomości położonej przy ul. Józefa Bema
22/18/VIII/P - zawarcia ugody
23/18/VIII/P - akceptacji treści projektów umów o ekspozycję reklam pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Cityboard Media sp. z o.o.
24/18/VIII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
25/18/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Grudzień pachnie świętami – cykl zajęć dla dzieci z rodzicami”
26/18/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Spotkania Klubu Rodzica Razem na Działkach Leśnych”
27/18/VIII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Grupa zabawowa – czas dla rodzin Pogórze/Oksywie”
28/18/VIII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców miasta Gdyni w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego w grupie wiekowej 50 – 75 lat – etap drugi (specjalistyczny), posiadających skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
29/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie realizacji zadań w zakresie zapobiegania zjawisku cyberprzemocy i infoholizmowi
30/18/VIII/O - udzielenia pełnomocnictwa wiceprezydentowi Miasta Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w projekcie pod nazwą „Laboratorium Edukacji Przyszłości”
31/18/VIII/R - podpisania aneksu do umowy (…) w sprawie najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Św. Faustyny 9 na prowadzenie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej nr 2 w Gdyni
32/18/VIII/R - zawarcia porozumienia pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Gminą Miasta Gdyni dotyczącego korzystania z Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
33/18/VIII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim, w związku z udzieleniem dotacji celowej na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”
34/18/VIII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania remontów 4 gminnych lokali mieszkalnych przy: 1. ul. Opata Hackiego 23/10; 2. ul. Opata Hackiego 29/31; 3. ul. Opata Hackiego 31/9; 4. ul. Zamenhofa 6/26
35/18/VIII/P - wprowadzenia zasad nabywania nieruchomości przez wspólnoty mieszkaniowe
36/18/VIII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Chwarznieńskiej, stanowiącej własność osoby fizycznej
37/18/VIII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Adm.J.Unruga
38/18/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności lokalu mieszkalnego nr 1 kl. A położonego przy ul. Boisko 35
39/18/VIII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności lokalu mieszkalnego nr 33 kl. A położonego przy ul. Boisko 25
40/18/VIII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. standaryzacji wymogów zagospodarowania i organizacji ruchu przy szkołach
41/18/VIII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwał nr 5 i 6/2018 Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Pawiej 4 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
42/18/VIII/M - akceptacji treści umowy licencyjnej na wykorzystanie zdjęć Gdyni przez Narodowy Instytut Dziedzictwa
43/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania dotyczącego aktywizacji społecznej osób po amputacji krtani, mieszkańców Gdyni
44/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań z zakresu aktywizacji, integracji środowiska osób z niepełnosprawnościami, organizacji grup wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, mieszkańców Gdyni
45/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego świadczenia usług transportowych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni
46/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia zajęć z dogoterapii dla niepełnosprawnych mieszkańców Gdyni
47/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania dotyczącego prowadzenia ośrodka wsparcia dla osób niesłyszących i niedosłyszących, mieszkańców Gdyni
48/18/VIII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób chorych na stwardnienie rozsiane, mieszkańców Gdyni
49/18/VIII/M - przejęcia lokalu mieszkalnego nr 4 kl. C w budynku mieszkalnym przy ul. Koperkowej 2 w Gdyni w zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni
50/18/VIII/S - udzielenia pełnomocnictwa panu Rafałowi Klajnertowi dyrektorowi jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu
51/18/VIII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Obłuże przedsięwzięć remontowych
52/18/VIII/R - zmiany treści umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: prowadzenie Biura Porad Obywatelskich
53/18/VIII/R - lokalnych konsultacji społecznych dotyczących budowy wiaduktu drogowego lub kładki pieszo-rowerowej łączącej ulicę Buraczaną w dzielnicy Karwiny i ulicę Strzelców w dzielnicy Mały Kack
54/18/VIII/S - upoważnienia pana Rafała Klajnerta dyrektora jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Sportu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.11.2018
Data udostępnienia informacji: 13.12.2018