Z dnia 2018-11-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.11.2018 r. w sprawie:

8621/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
8622/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
8623/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
8624/18/VII/P - uchylenia zarządzenia nr 8512/18/VII/P
8625/18/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych
8626/18/VII/R - przyznania dotacji dla Fundacji Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt VIVA z siedzibą w Warszawie na powierzenie zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
8627/18/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
8628/18/VII/M - wykonania remontów 2 gminnych lokali mieszkalnych przy: 1. ul. Widnej 10B/7; 2. ul. Zamenhofa 7/15
8629/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8630/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8631/18/VII/P - podpisania umowy dotyczącej przekazania środków finansowych dla KM PSP nr FW/19/2018
8632/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Rtęciowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
8633/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Amona 68, stanowiącej własność osoby fizycznej
8634/18/VII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”
8635/18/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego w przedmiocie organizacji w Gdyni imprezy sportowej pn. „Turniej Mini Hokeja na Lodzie dla roczników 2009/2010”
8636/18/VII/O - przekazania wyposażenia znajdującego się w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni
8637/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Polnej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata w trybie bezprzetargowym na rzecz osoby fizycznej
8638/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Przemysława, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
8639/18/VII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Gen Maczka w Gdyni
8640/18/VII/P - udzielenia dotacji Centrum Kultury
8641/18/VII/O - powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka
8642/18/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr 49/MOPS/2004 z dnia 07.12.2004 roku zawartej ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
8643/18/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr SOO/1255/01/PB z dnia 31.12.2001 roku zawartej z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni w sprawie finansowania kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej
8644/18/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy z dnia 19.12.2006 roku zawartej z ADAPA Fundacją na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
8645/18/VII/R - upoważnienia do podpisywania aneksu do umowy Nr KB/40/MOPS/2004 z dnia 19.10.2004 roku zawartej z Caritas Archidiecezji Gdańskiej z siedzibą w Sopocie w sprawie określenia warunków i wysokości dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu terapii zajęciowej
8646/18/VII/R - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie podpisania aneksu do porozumienia z Gminą Miasta Gdańsk dotyczącego pokrywania przez Gminę Miasta Gdyni kosztów rehabilitacji mieszkańca Gdyni w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się na terenie Gminy Miasta Gdańska
8647/18/VII/R - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie podpisania aneksu do porozumienia w sprawie pokrywania przez Gminę Miasta Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się w Gdyni
8648/18/VII/M - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
8649/18/VII/M - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Za-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
8650/18/VII/M - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Za-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni
8651/18/VII/O - dofinansowania realizowanego przez Przedszkole nr 24 w Gdyni projektu edukacji zdrowotnej „Gdyński Przedszkolak to zdrowy Polak”
8652/18/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji XI Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Patriotycznej
8653/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 klatka B położonego przy ul. Karpińskiego 3 w Gdyni
8654/18/VII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie udzielenia dotacji celowej na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
8655/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego pani Annie Melki - dyrektorowi jednostki budżetowej Gdyńskie Centrum Zdrowia
8656/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni przy realizacji projektu pn. „Aktywny rodzic. Utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Miasta Gdyni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 5 „Zatrudnienie” Działanie 5.3 „Opieka nad dziećmi do lat 3”
8657/18/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta
8658/18/VII/U - zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Kwatery Pamięci 18 podkomendnych admirała Józefa Unruga na Cmentarzu MW RP w Gdyni Oksywiu”
8659/18/VII/U - zawarcia umowy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Kwatery Pamięci admirała Józefa Unruga na Cmentarzu MW RP w Gdyni Oksywiu”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 06.11.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018