Z dnia 2018-10-29

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.10.2018 r. w sprawie:

8601/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Powstań Chłopskich 10, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
8602/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 51 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
8603/18/VII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim, w związku z udzieleniem dotacji celowej na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”
8604/18/VII/R - zawarcia umowy z Wojewodą Pomorskim, w związku z udzieleniem dotacji celowej na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”
8605/18/VII/R - unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wzmacnianie współpracy podmiotów lokalnych w obszarze bezdomności w Gdyni”
8606/18/VII/S - przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Gdyni
8607/18/VII/U - zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
8608/18/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawy i warunków dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia i Skarbu Państwa, położonych w Gdyni przy ul. Unruga/ul. Kwiatkowskiego, ul. Morska/ul. Południowa, ul. Chylońska/ul. Owsiana, ul. Kopernika/ul. Cylkowskiego, ul.Plac Górnośląski, ul. Widna/ul.Chwarznieńska, ul .Rdestowa, ul. Chwarznieńska
8609/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców Gdyni w zakresie badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania jaskry u osób w grupie wiekowej powyżej 35 r. ż., u których wcześniej nie zdiagnozowano jaskry, posiadających skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
8610/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców miasta Gdyni w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia i posiadających skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
8611/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców miasta Gdyni w zakresie wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn w grupie wiekowej 50 – 70 lat, posiadających skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
8612/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności lokalu mieszkalnego nr 40 kl. B położonego przy ul. Boisko 35
8613/18/VII/P - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w roku 2019
8614/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
8615/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
8616/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
8617/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki raka jądra poprzez promocję zdrowia umożliwiającą mieszkańcom Gdyni zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu
8618/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży i/lub dla dorosłych mieszkańców miasta Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 29.10.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018