Z dnia 2018-10-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.10.2018 r. w sprawie:

8565/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
8566/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
8567/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
8568/18/VII/P - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego panu Markowi Łucykowi dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej
8569/18/VII/R - zawarcia aneksu nr 2 do umowy dotyczącej powierzenia przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją POIiŚ 2014-2020 zawartej dnia 30 czerwca 2017 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych a Gminą Miasta Gdyni
8570/18/VII/O - refundacji organizacji IV Gdyńskiego Młodzieżowego Rajdu im. Franciszki Cegielskiej
8571/18/VII/O - dofinansowania realizowanego przez Przedszkole nr 24 w Gdyni projektu edukacyjnego „Polak-Przedszkolak”
8572/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8573/18/VII/P - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o nakazanie opróżnienia i opuszczenia lokalu użytkowego przy ul. Świętojańskiej 49
8574/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Karwiny
8575/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2019 roku
8576/18/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
8577/18/VII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na zakup świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców Gdyni w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego w grupie wiekowej 50-75 lat – etap pierwszy (podstawowy)
8578/18/VII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na zakup świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców miasta Gdyni w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego w grupie wiekowej 50-75 lat – etap drugi (specjalistyczny), posiadających skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
8579/18/VII/K - skierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o stwierdzenia nabycia spadku
8580/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. M. Mokwy, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8581/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Harcerskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8582/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szarych Szeregów, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8583/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Szyprów 20, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8584/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Woj. Wachowiaka, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
8585/18/VII/M - wykonania remontów 3 gminnych lokali mieszkalnych przy: 1. ul. Partyzantów 39 bl. IV/131; 2. ul. Wojewody Wachowiaka 3/10; 3. ul. Żeglarzy 7/17
8586/18/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji na budowę kanału kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ul. Stryjskiej w Gdyni na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Łużyckiej”
8587/18/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji przebudowy odcinka istniejącej sieci wodociągowej DN110 w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Kołodziejskiej w Gdyni”
8588/18/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/484/UI/79-W/2014 z dnia 11.07.2014r., dla zadania pn: ,,Wzmocnienie posadowienia fundamentów budynku VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni przy ul. Kopernika 34 w technologii jet grouting”
8589/18/VII/U - zawarcia umowy o dofinansowanie projektu „PIECODORADCY”
8590/18/VII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: My samodzielni 2018
8591/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Starowiejskiej 42-48
8592/18/VII/M - wykonania remontów 4 gminnych lokali mieszkalnych przy: 1. ul. Opata Hackiego 23/10; 2. ul. Opata Hackiego 29/31; 3. ul. Opata Hackiego 31/9; 4. ul. Zamenhofa 6/26
8593/18/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, pod nazwą: „Klub terapii zajęciowej” – Ja też chcę być aktywny
8594/18/VII/R - przyznania dotacji i wyrażenia zgody na zawarcie umowy z Fundacją Dla Was na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Być jak Święty Mikołaj”
8595/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności lokalu mieszkalnego nr 15 klatka A wraz z pomieszczeniem przynależnym położonego przy ul. Krawieckiej 30
8596/18/VII/P - zmiany zarządzenia nr 8561/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 października 2018 roku dotyczącego ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łowickiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 5 lat
8597/18/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji polegających na budowie dróg oraz parkingów rowerowych w ramach trasy R-10
8598/18/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji budowy i przebudowy sieci wodociągowej w ul. Fredry i ul. Necla
8599/18/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania "Prowadzenie klubu rodzica"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.10.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018