Z dnia 2018-10-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.10.2018 r. w sprawie:

8535/18/VII/U - zawarcia porozumienia w sprawie współpracy na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej budynków
8536/18/VII/R - przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane od 2019 roku
8537/18/VII/P - przekazania nieruchomości położonej przy ul. Juliusza Słowackiego 53 do korzystania przez Szkołę Podstawową nr 51 w Gdyni
8538/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Kolonia
8539/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności gruntowej na rzecz Gminy Miasta Gdyni na nieruchomości położonej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej
8540/18/VII/P - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8541/18/VII/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy na rzecz realizacji projektu "Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej - Lokalne Centra Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych"
8542/18/VII/U - zmian w gminnej ewidencji zabytków
8543/18/VII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania wniosków szkół oraz przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni na realizację programów szkolnej profilaktyki uzależnień
8544/18/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie krytej pływalni w Szkole Podstawowej nr 12 w Gdyni
8545/18/VII/P - wyrażenia zgody na przesłanie wniosku zgłoszeniowego Gminy Miasta Gdyni dot. udziału w Rynku Międzynarodowym podczas „Kieler Woche 2019”
8546/18/VII/P - aneksu do umowy nr KB/708/PBP/3-W/2018 zawartej w dniu 3 października 2018r.
8547/18/VII/P - wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie polarów służbowych dla Stowarzyszenia POPR Gdynia
8548/18/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Gdańsk w sprawie podjęcia współpracy mającej na celu koordynację rozwoju i utrzymania zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR poprzez powołanie i pracę zespołu monitorującego i koordynującego działania utrzymaniowe oraz zachowanie integralności w zakresie bieżących działań operacyjnych i rozwoju systemu
8549/18/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej położonej przy ul. Północna
8550/18/VII/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Stowarzyszeniem Rozwoju Zawodowego i Osobistego „Zielona Myśl”
8551/18/VII/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Fundacją „Adaptacja”
8552/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów i opiekunów z XVII Liceum Ogólnokształcącego w ramach współpracy międzynarodowej z Vytautas Didziojo Gimnazija z Wilna
8553/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w ramach współpracy międzynarodowej z Arpad Vezer Gimnazium w Sarospatak na Węgrzech
8554/18/VII/M - zmiany „Instrukcji udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Gdyni”
8555/18/VII/M - wyrażenia zgody na realizację czwartej edycji projektu Gdynia Kreatywna
8556/18/VII/M - rozstrzygnięcia Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni
8557/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Kapitańskiej / Plac Neptuna przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 3 lat
8558/18/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w 2018 roku
8559/18/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka
8560/18/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze profilaktyki raka jądra poprzez promocję zdrowia umożliwiającą mieszkańcom Gdyni zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu
8561/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łowickiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 5 lat
8562/18/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Działki Leśne w Gdyni, rejon ulic Warszawskiej, Wolności i Witomińskiej
8563/18/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wielki Kack w Gdyni – tzw. Kacze Buki
8564/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.10.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018