Z dnia 2018-10-09

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.10.2018 r. w sprawie:

8506/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
8507/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
8508/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
8509/18/VII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
8510/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Ejsmonda, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 10 lat
8511/18/VII/P - kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego – ul. Morska
8512/18/VII/P - wsparcia podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego w realizacji zadania „Rodzinny spacer miejski: Duchy Wentylacyjne”
8513/18/VII/O - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wiceprezydentowi Miasta Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w projekcie pod nazwą „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”
8514/18/VII/O - ogłoszenia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców miasta Gdyni w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego w grupie wiekowej 50 – 75 lat – etap pierwszy (podstawowy)
8515/18/VII/O - ogłoszenia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców miasta Gdyni w zakresie wczesnego wykrywania raka jelita grubego w grupie wiekowej 50 – 75 lat – etap drugi (specjalistyczny), posiadających skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
8516/18/VII/U - uruchomienia środków na realizację dotacji ekologicznych dla posiadaczy nieruchomości na terenie Gdyni
8517/18/VII/R - przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania polegającego na utworzeniu dodatkowych miejsc przedszkolnych dla niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 do 7 lat
8518/18/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji budowy i przebudowy sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w ul. Metalowej i Rogali
8519/18/VII/O - przyznania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
8520/18/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/243/PD/30-W/2018
8521/18/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/507/PD/32-W/2018
8522/18/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji budowy i przebudowy sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynki II i Widok
8523/18/VII/O - przyznania nagród Prezydenta Miasta Gdyni dla pracowników ochrony zdrowia
8524/18/VII/U - zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Komendą Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie udzielenia gwarancji jakości w zakresie robót odtworzeniowych nawierzchni drogi rowerowej i chodnika w ul. Staniszewskiego w Gdyni, po robotach związanych z wykonaniem sieci wodociągowej oraz przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazu do projektowanej nowej siedziby Komisariatu Policji Gdynia-Witomino
8525/18/VII/P - udzielenia dotacji Teatrowi Muzycznemu w Gdyni
8526/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Wiczlińskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8527/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności lokalu mieszkalnego nr 72 położonego przy ul. Boisko 35
8528/18/VII/P - wyrażenia zgody na podpisanie protokołu uzgodnień oraz aktu notarialnego w sprawie ustanowienia przez osobę fizyczną na rzecz Gminy Miasta Gdyni ograniczonego prawa rzeczowego
8529/18/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni
8530/18/VII/R - ogłoszenia otwartego naboru ofert dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś Priorytetowa 6: Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Działanie 6.2: Usługi społeczne; Poddziałanie 6.2.1: Rozwój usług społecznych - Mechanizm ZIT)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 09.10.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018