Z dnia 2018-10-02

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.10.2018 r. w sprawie:

8456/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia inwestycyjno – remontowego
8457/18/VII/O - zawarcia porozumienia z Powiatem Kościerskim dotyczącego organizacji teoretycznej nauki zawodu dla uczniów spoza Gminy Gdynia w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, funkcjonującym w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
8458/18/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja konferencji dotyczącej wprowadzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy i Infoholizmowi”
8459/18/VII/O - udzielenia upoważnienia do prowadzenia negocjacji w imieniu Gminy Miasta Gdyni dotyczących dofinansowanie projektu pod nazwą „Laboratorium Edukacji Przyszłości”
8460/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 79 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
8461/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/111 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego użytkownika
8462/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV/Wzgórze Św. Maksymiliana przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 01 maja 2020 roku
8463/18/VII/P - ogłoszenia i organizacji ograniczonego przetargu pisemnego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
8464/18/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych
8465/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonej w Gdyni przy ul.Sochaczewskiej 7, stanowiącej własność Fundacji Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Pomóż i TY”
8466/18/VII/P - zmiany zarządzenia nr 5912/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.03.2017r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Sandomierskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8467/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
8468/18/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania polegającego na utworzeniu dodatkowych miejsc przedszkolnych dla niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 do 7 lat
8469/18/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni
8470/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Afrodyty przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
8471/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spokojnej 35 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowych dzierżawców
8472/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Sieradzkiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8473/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Wójta Radtkego 34 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
8474/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ulicy Zgoda 1-13 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony 3 lata
8475/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy J. Bema 13 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8476/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Stryjskiej 29 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
8477/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Inżynierskiej 72 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8478/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Świętojańskiej 118A do wydzierżawienia na czas oznaczony 5 lat
8479/18/VII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Warszawskiej 76-78 w Gdyni
8480/18/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej (ul. Łanowa)
8481/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8482/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Zbożowej
8483/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 2 klatka A położonego przy ul. Unruga 61
8484/18/VII/P - kierowania na drogę postępowania sądowego sprawy o ustanowienia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu
8485/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Antoniego Abrahama do wydzierżawienia na czas oznaczony 5 lat
8486/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Świętojańskiej /Romualda Traugutta przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8487/18/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
8488/18/VII/P - wyrażenia zgody na oddanie udziału w prawie użytkowania wieczystego niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 59A, 84A, 92A i 100A położonych w Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 50 blok II
8489/18/VII/P - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych nr 11A, 24, 6B, 18 położonych przy ul. Wójta Radtkego 53 oraz ustalenia wykazu nieruchomości
8490/18/VII/P - uchylenia zarządzenia nr 8251/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.07.2018 roku i zarządzenia nr 8287/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.08.2018 roku
8491/18/VII/M - zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Zespołu ds. realizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; V Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT
8492/18/VII/O - zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań z zakresu podnoszenia aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej
8493/18/VII/O - ogłoszenia konkursu ofert na zakup świadczeń gwarantowanych w zakresie badań mammograficznych dla mieszkanek Gdyni posiadających skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
8494/18/VII/O - zmieniające zarządzenie nr 8412/18/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ogłoszenia konkursu na zakup świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców miasta Gdyni
8495/18/VII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na zakup świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców miasta Gdyni w zakresie wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego u mężczyzn w grupie wiekowej 50 – 70 lat, posiadających skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
8496/18/VII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na zakup świadczeń gwarantowanych w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców miasta Gdyni w grupie wiekowej powyżej 60 roku życia i posiadających skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
8497/18/VII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na zakup świadczeń gwarantowanych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczeń psychiatrycznych ambulatoryjnych dla dzieci i młodzieży i/lub dla dorosłych mieszkańców miasta Gdyni
8498/18/VII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na zakup świadczeń gwarantowanych dla mieszkańców Gdyni w zakresie badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania jaskry u osób w grupie wiekowej powyżej 35 r. ż., u których wcześniej nie zdiagnozowano jaskry, posiadających skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego
8499/18/VII/P - wydzierżawienia gruntu o pow. 919 m² stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni położonego w Gdyni przy ulicy Opata Hackiego/Drzymały
8500/18/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
8501/18/VII/P - zawarcia aneksu nr 3 do umowy nr KB/3/PD/1-W/2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 02.10.2018
Data udostępnienia informacji: 15.11.2018