Z dnia 2018-09-11

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11.09.2018 r. w sprawie:

8363/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
8364/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
8365/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
8366/18/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
8367/18/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
8368/18/VII/M - przyznania dotacji na realizację zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”
8369/18/VII/M - wykonania remontów 5 gminnych lokali mieszkalnych przy: 1. ul. Handlowej 9A; 2. ul. Handlowej 9B; 3. ul. Morskiej 91; 4. ul. Okrzei 24A; 5. ul. Opata Hackiego 27
8370/18/VII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia
8371/18/VII/S - organizacji przewozu osób niepełnosprawnych w związku z wyborami do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Miasta Gdyni i Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
8372/18/VII/P - zmiany nr 2 zarządzenia nr 4758/16/VII/P w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na dofinansowanie budowy komisariatu Policji w Gdyni Witominie
8373/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem na czas określony do 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy
8374/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonych do oddania w użyczenie na czas określony na rzecz organizacji społecznych
8375/18/VII/P - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8376/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Hutniczej 2A, stanowiącej własność Skarbu Państwa
8377/18/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni
8378/18/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu nieruchomości przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni
8379/18/VII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni przy ul. Lidzkiej
8380/18/VII/U - projektu „PIECODORADCY”
8381/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
8382/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
8383/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Złotej/Miedzianej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8384/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa wiceprezydentowi Miasta Gdyni do reprezentowania Gminy Miasta Gdyni w projekcie pod nazwą „Gdyńskie turbo przedszkolaki – program podnoszenia jakości usług oraz tworzenia nowych miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni”
8385/18/VII/O - wyrażenia zgody na użyczenie sali gimnastycznej w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
8386/18/VII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Usamodzielniamy 2018
8387/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olgierda 64 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
8388/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/50 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
8389/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Władysława IV/Wzgórze Św. Maksymiliana przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony do 01 maja 2020 roku
8390/18/VII/R - przyjęcia regulaminów festynów dzielnicowych oraz konkursów dla uczestników festynów, zorganizowanych w ramach akcji „Sprzątanie Gdyni 2018”
8391/18/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia ulic: Migdałowej i Owocowej w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej oraz ustalenia ich przebiegu
8392/18/VII/M - zawarcia Porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej
8393/18/VII/M - wyznaczenia Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do przeprowadzenia postępowań wspólnych i udzielenia zamówień na dostawę energii elektrycznej oraz kompleksową dostawę energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji oraz upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do udzielenia pełnomocnictwa Wykonawcom wyłonionym w wyniku postępowań do wykonania wszelkich czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji umów dostawy oraz kompleksowej dostawy wraz w usługą dystrybucji energii elektrycznej
8394/18/VII/O - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Opracowanie (wraz z wersją PDF), wydruk oraz dystrybucja informatora dla osób niepełnosprawnych i seniorów”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 11.09.2018
Data udostępnienia informacji: 26.09.2018