Z dnia 2018-09-04

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 04.09.2018 r. w sprawie:

8325/18/VII/P - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Panu Markowi Łucykowi - Dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Sportu jednostki budżetowej
8326/18/VII/R - zmiany zarządzenia nr 7429/18/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji
8327/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięcia remontowego
8328/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Cisowa przedsięwzięcia remontowego
8329/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8330/18/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni do spraw Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Miasta Gdyni oraz Zespołu ds. Bezpieczeństwa Informacji
8331/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności na rzecz Gminy Miasta Gdyni - ulica Słowicza
8332/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych położonych w Gdyni przy ulicy Powstania Wielkopolskiego i Huzarskiej na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku
8333/18/VII/P - sprostowania omyłki w zarządzeniu nr 8189/2018/VII/P w sprawie przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Gedymina 48
8334/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Kornela Ujejskiego 1
8335/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
8336/18/VII/P - pokrycia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni aportem w postaci nieruchomości położonej przy ul. Raduńskiej
8337/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Powstania Styczniowego w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
8338/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Traczy 14, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
8339/18/VII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
8340/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługujących osobom fizycznym udziałów w użytkowaniu wieczystym nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Starochwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
8341/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Sochaczewskiej
8342/18/VII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działek gruntu położonych w Gdyni, przy ul. Marsa 10
8343/18/VII/P - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz o wykonanie zastępcze (ul. Lipowa 48)
8344/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej położonej w Gdyni przy ul. Wiczlińskiej
8345/18/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej zaliczenia odcinka ul. Białowieskiej w Gdyni do dróg publicznych kategorii gminnej oraz ustalenia nowego przebiegu ulic: Białowieskiej, Stolarskiej w Gdyni
8346/18/VII/P - ustalenia wykazu, stawki wywoławczej czynszu dzierżawy i warunków dzierżawy części nieruchomości stanowiących własność Gminy Gdynia, położonych w Gdyni przy ul. Witomińskiej, ul. Spokojnej, ul. Kościelnej, ul. Owsianej, ul. Kwiatkowskiego i ul. Arciszewskich przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
8347/18/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „4-dniowe szkolenie dla nauczycieli GET UP AND GOALS! Czas globalnej edukacji: międzynarodowa sieć nauczania i aktywnych szkół dla Celów Zrównoważonego Rozwoju”
8348/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania polegającego na utworzeniu dodatkowych miejsc przedszkolnych dla niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 do 7 lat
8349/18/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji imprezy „Bieg po Zdrowie Przedszkolaka”
8350/18/VII/R - porozumień dotyczących współpracy w realizacji akcji edukacyjnej „Sprzątanie Gdyni 2018”
8351/18/VII/R - upoważnienia do zawarcia (...) umowy najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Św. Faustyny 9 na prowadzenie Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Nr 2 w Gdyni
8352/18/VII/P - zmiany zarządzenia nr 7245/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.01.2018 r. w sprawie zatwierdzenia treści umowy najmu zawieranej pomiędzy Grupą Inwestycyjną Hossa S.A. a Gminą Miasta Gdyni oraz wskazania osób upoważnionych do jej podpisania
8353/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łabędziej 16 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
8354/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łabędziej 18 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
8355/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łabędziej 20 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
8356/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łabędziej 22 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
8357/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Łabędziej 24 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
8358/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni prawa własności lokalu mieszkalnego nr 4 Kl. C położonego przy ul. Koperkowej 2
8359/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni, przy ul. Bolesława Prusa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
8360/18/VII/P - zawarcia aneksu nr 2 do umowy nr KB/17/PD/7-W/2018
8361/18/VII/M - 1) przekazania Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdyni mienia znajdującego się na terenach przystani morskich „ Gdynia – Oksywie ” i „ Orłowo ”, uprzednio administrowanych przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni, 2) upoważnienia Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Gdyni oraz Dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni do zawarcia porozumienia odnośnie szczegółowego trybu przekazania mienia znajdującego się na terenach przystani morskich „ Gdynia – Oksywie ” i „ Orłowo ” oraz szczegółowych zasad współpracy w zakresie rozliczania kosztów eksploatacyjnych boksów rybackich i innych obiektów znajdujących się na ww. przystaniach
8362/18/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem ENERGA – OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku w zakresie zmiany etapów robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Chwarznieńskiej – odcinek witomiński”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 04.09.2018
Data udostępnienia informacji: 26.09.2018