Z dnia 2018-08-28

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.08.2018 r. w sprawie:

8303/18/VII/P - powołania dyrektora Muzeum Miasta Gdyni
8304/18/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
8305/18/VII/P - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy dzierżawy z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Gdańsk oraz wskazania osób upoważnionych do jego podpisania
8306/18/VII/M - nieodpłatnego przekazania stojaka rowerowego na rzecz samorządowych placówek oświatowych
8307/18/VII/P - nieodpłatnego przekazania obiektów oraz urządzeń sportowych do Zarządu Dróg i Zieleni
8308/18/VII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni”
8309/18/VII/M - zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia zastępcy dyrektora jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”
8310/18/VII/M - nieodpłatnego przekazania wyposażenia placu zabaw i siłowni zewnętrznej wraz z oświetleniem na rzecz Szkoły Podstawowej nr 29 im. Stefana Żeromskiego, będącej gminną jednostką organizacyjną
8311/18/VII/M - wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy w ramach działań realizowanych przez Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
8312/18/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
8313/18/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie umowy w sprawie przyznania dofinansowania akcji edukacyjnej „Zapraszamy ptaki do Gdyni”
8314/18/VII/R - przekazania do korzystania jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni, pustostanu budynku użytkowego przy ul. Chylońskiej 237, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
8315/18/VII/R - przekazania do korzystania jednostce budżetowej Gminy Miasta Gdyni, pustostanu budynku użytkowego przy ul. Śmidowicza 49, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni
8316/18/VII/R - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania pod nazwą „Pomorskie Forum Partnerstwa i Współpracy”
8317/18/VII/R - zmieniające zarządzenie nr 6848/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24 października 2017 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2018 roku
8318/18/VII/O - powołania Komisji Oceniającej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań z zakresu podnoszenia aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 28.08.2018
Data udostępnienia informacji: 26.09.2018