Z dnia 2018-08-07

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.08.2018 r. w sprawie:

8256/18/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2018
8257/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
8258/18/VII/R - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2018 roku
8259/18/VII/M - sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej
8260/18/VII/P - rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ulicy Inżynierskiej
8261/18/VII/P - udzielenie pełnomocnictwa szczególnego Panu Markowi Łucykowi - dyrektorowi GCS jednostki budżetowej
8262/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Świętojańskiej i Jana Kilińskiego
8263/18/VII/P - zmiany Zarządzenia Nr 8070/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Palmowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – trzy lata
8264/18/VII/M - wyrażenia zgody na organizację piątej edycji projektu „Gdyński BiznesMam”
8265/18/VII/M - przejęcia lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku mieszkalnym przy ul. Podchorążych 11 w Gdynia w zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni
8266/18/VII/P - określenia warunków oraz wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do zamiany udziałów we współwłasności osób fizycznych
8267/18/VII/P - określenia warunków oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adm. J.Unruga przeznaczonej do zamiany z osobą fizyczną
8268/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę w dzielnicy Karwiny
8269/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w placówce wsparcia dziennego i realizacja pilotażowego komponentu animacji środowiskowej i pracy z rodziną
8270/18/VII/R - upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy lub powiatu
8271/18/VII/O - zmiany zarządzenia nr 3843/15/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
8272/18/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 07.08.2018
Data udostępnienia informacji: 13.08.2018