Z dnia 2018-07-31

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31.07.2018 r. w sprawie:

8229/18/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2018
8230/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
8231/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
8232/18/VII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Nauki Experyment w Gdyni i powołania komisji konkursowej oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej./SP/
8233/18/VII/P - zmiany warunków powołania Pani Natalii Gromow na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni
8234/18/VII/P - przyznania dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań w zakresie sportowego szkolenia dzieci i młodzieży w 2018 roku
8235/18/VII/R - zmiany Regulaminu przyznawania i korzystania z karty „Gdynia Plus” oraz wzoru wniosku o wydanie kart
8236/18/VII/R - udzielenia upoważnienia pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach świadczenia dobry start
8237/18/VII/R - przyznania dotacji dla 3 podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, na wspieranie realizacji zadania z zakresu ekologii i ochrony zwierząt
8238/18/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
8239/18/VII/O - zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektora Przedszkola nr 27 „Malutkowo” i dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni
8240/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8241/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8242/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8243/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu do Montaigu we Francji grupy uczniów i opiekunów z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni w ramach współpracy międzynarodowej
8244/18/VII/R - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2018 roku
8245/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Osób z Wadą Słuchu „Cisza”, na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pod nazwą: "Klub terapii zajęciowej" – Ja też chcę być aktywny
8246/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8247/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
8248/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
8249/18/VII/P - ogłoszenia i organizacji ograniczonego przetargu pisemnego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych
8250/18//P - zmiany zarządzenia nr 7895/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.05.2018 r.
8251/18/VII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II/ Bulwar Nadmorski im. Feliksa Nowowiejskiego na rzecz Gdyńskiego Centrum Sportu
8252/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 r.
8253/18/VII/P - wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdynia Wiczlino
8254/18/VII/P - wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie defibrylatora Philips HartStart FRx wraz z zestawem akcesoriów do defibrylatora Philips HartStart FRx dla OSP przy Trans – Nauta Sp. z o.o. w Gdyni
8255/18/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 31.07.2018
Data udostępnienia informacji: 08.08.2018