Z dnia 2018-07-24

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.07.2018 r. w sprawie:

8206/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
8207/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
8208/18/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Mały Kack w Gdyni, rejon ulic Wielkopolskiej i Parkowej
8209/18//U - projektu „Termowizja, czyli jak uszczelnić domowy budżet – edycja II”
8210/18/VII/M - powołania składu Komisji Konkursowej, mającej za zadanie rozstrzygnięcie Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Miasta Gdyni
8211/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2018
8212/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Działki Leśne przedsięwzięć remontowych
8213/18/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej
8214/18/VII/S - skierowania sprawy o rozwiązanie stowarzyszenia
8215/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Handlowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
8216/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Buraczanej 8 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
8217/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2018 r.
8218/18/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy na wsparcie realizacji zadania Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Klub Kreatywni
8219/18/VII/O - wyrażenia zgody na odstąpienie od terminu złożenia informacji o planowanej liczbie wychowanków, uprawniającej do otrzymania dotacji
8220/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów ze Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Gdyni na Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Młodzieżowych w Alicante
8221/18/VII/O - wyrażenia zgody na likwidację poprzez złomowanie maszyn, narzędzi i sprzętu, stanowiących wyposażenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni
8222/18/VII/P - zmiany zarządzenia nr 8085/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – trzy lata
8223/18/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętej z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowej położonej oś. Kacze Buki
8224/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Śliskiej
8225/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości położonej przy ul. Strzelców
8226/18/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu ucznia ze Szkoły Podstawowej nr 51 w Gdyni na Mistrzostwa Europy Juniorów w biegu na orientację do Bułgarii
8227/18/VII/O - dofinansowanie kosztów obchodów 90-lecia najstarszej gdyńskiej szkoły przy ul. 10 Lutego 26
8228/18/VII/M - powołania eksperckiego zespołu ds. osób znajdujących się w kryzysie mieszkaniowym

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 24.07.2018
Data udostępnienia informacji: 08.08.2018