Z dnia 2018-07-17

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.07.2018 r. w sprawie:

8169/18/VII/K - zmieniające budżet miasta Gdyni na rok 2018
8170/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
8171/18/VII/M - przyznania nagrody i wyróżnień w siedemnastej edycji konkursu o Nagrodę im. Profesora Romualda Szczęsnego dla autorów najlepszych prac dyplomowych w zakresie nowych technologii wykonanych na Politechnice Gdańskiej
8172/18/VII/R - zgody na nieodpłatne przekazanie składników rzeczowych majątku ruchomego
8173/18/VII/M - powołania Komisji Oceniającej do konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”
8174/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięcia remontowego na rok 2018
8175/18/VII/M - wyrażenia zgody na powołanie Zespołu ds. oceny i analizy wniosków o przejęcie do utrzymania przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni dróg wewnętrznych lub innych ciągów komunikacyjnych
8176/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Olgierda 13 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
8177/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Siemiradzkiego 1A w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
8178/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Morskiej 116b w Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
8179/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Starochwaszczyńskiej na rzecz Energa Operator S.A. Odział w Gdańsku
8180/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 62/59 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
8181/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/88 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
8182/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 36/94 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
8183/18/VII/P - akceptacji treści umowy PN/18/PNG/18/D/18 pomiędzy Gminą Miasta Gdynia a AMS S.A. o ekspozycję reklamy przy Al. Zwycięstwa (część działki nr 2067 obręb 0022 Orłowo)
8184/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Leszczynki 50-51 przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
8185/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Dembińskiego 114 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
8186/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Krauzego, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
8187/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni własności nieruchomości położonej przy ul. Komierowskiego
8188/18/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia dotyczącego wypłaty odszkodowania z tytułu przejętych z mocy prawa na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości drogowych
8189/18/VII/P - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Gedymina 48
8190/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8191/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
8192/18/VII/P - wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości, będącej własnością Parafii pod wezwaniem Św. Wawrzyńca na okres 10 lat
8193/18/VII/P - podpisania aneksu do umowy dzierżawy gruntu przeznaczonego pod schronisko dla bezdomnych zwierząt „Ciapkowo”
8194/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Wiceprezydentowi Miasta Gdyni Bartoszowi Bartoszewiczowi
8195/18/VII/O - w sprawie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wspieranie zadań z zakresu podnoszenia aktywności młodzieży na rzecz społeczności lokalnej
8196/18/VII/R - zawarcia aneksu do umowy z Wojewodą Pomorskim w sprawie wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania na rok 2018r.”
8197/18/VII/P - zawarcia aneksu do umowy nr KB/146/PD/23-W/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Fundacją Klinika Kultury
8198/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Janowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8199/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Chabrowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8200/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Dachnowskiego przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 10 lat
8201/18/VII/M - nieodpłatnego przejęcia od Agencji Mienia Wojskowego infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Argentyńskiej, Australijskiej, Bosmańskiej, Uranowej
8202/18/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych pod nazwą: "Prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni."
8203/18/VII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 17.07.2018
Data udostępnienia informacji: 08.08.2018