Z dnia 2018-06-26

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 26.06.2018 r. w sprawie:

8092/18/VII/R - nieodpłatnego przekazania mienia na rzecz jednostek budżetowych
8093/18/VII/R - zmiany treści umowy realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Gdyni przy ul. Żeglarzy w 2018 roku
8094/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
8095/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grupy uczniów i opiekunów z VI Liceum Ogólnokształcącego w ramach współpracy międzynarodowej z gimnazjum w Oberasbach
8096/18/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa panu Hubertowi Kołodziejskiemu dyrektorowi Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni
8097/18/VII/P - przedłużenia okresu użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Olgierda 115
8098/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy
8099/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
8100/18/VII/P - wykazu oraz warunków sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości oraz rozwiązania umowy użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Cypriana Kamila Norwida 4
8101/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 34 m2 stanowiącej część działki nr 716 obręb 0020 Obłuże część dz. nr 806 obręb 0020 Obłuże położonej w Gdyni przy ul. Jantarowej/Frezerów – będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
8102/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 130 m2 stanowiącej część działki nr 127 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
8103/18/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia zadań inwestycyjno – remontowych
8104/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chylonia zadania inwestycyjno - remontowego na rok 2018
8105/18/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży
8106/18/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczennicy ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni na finał Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Fuma 2018” w Zielonej Górze
8107/18/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczniów na Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Projektów Społecznych „Zwolnieni z Teorii”
8108/18/VII/O - wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Polskim Związkiem Gimnastycznym z siedzibą w Warszawie, dotyczącego dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo w gimnastyce sportowej w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Gdyni
8109/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem „Alter-Ego” w Warszawie
8110/18/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
8111/18/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/363/UI/75-W/2015 z dnia 12.06.2015 r. dla zadania pn.: „Odtworzenie Potoku Wiczlińskiego wraz z budową zbiorników retencyjnych”
8112/18/VII/R - przyznania nagrody rocznej dla Pani Katarzyny Wiśniewskiej – dyrektora Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień SP ZOZ w Gdyni
8113/18/VII/M - zmiany treści umowy partnerskiej z Fundacją Gospodarczą w Gdyni do współrealizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020; Oś Priorytetowa V Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT
8114/18/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji na budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ramach zadania pn.: „Budowa ulic Lidzkiej i Trockiej w Gdyni”
8115/18/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Wielki Kack przedsięwzięć remontowych
8116/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Śliskiej
8117/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej położonej przy ul. Stefana Batorego

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 26.06.2018
Data udostępnienia informacji: 25.07.2018
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.07.2023 10:55 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk