Z dnia 2018-06-19

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.06.2018 r. w sprawie:

8057/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
8058/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
8059/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
8060/18/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Laboratorium Innowacji Społecznych
8061/18/VII/P - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadań: „Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni” oraz „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży w Gdyni” w 2018 roku
8062/18/VII/U - przyjęcia Regulaminu wydawania kart „Gdynia Rodzinna Plus” oraz określenia wzoru karty i wniosku o jej wydanie lub przedłużenie jej ważności
8063/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Miętowej/Łopianowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
8064/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Orłowo przedsięwzięcia remontowego na rok 2018
8065/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięcia remontowego
8066/18/VII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania: Prowadzenie „Gdyńskich Warsztatów Podróżniczych”
8067/18/VII/M - przejęcia lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku mieszkalnym przy ul. Krasickiego 12 w Gdyni w zasób mieszkaniowy Gminy Miasta Gdyni
8068/18/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, pod nazwą: przygotowanie warunków do uruchomienia środowiskowego domu samopomocy oraz jego prowadzenie w latach 2019-2020
8069/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Morskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8070/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Palmowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – trzy lata
8071/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Puckiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
8072/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 93 m2 stanowiącej część działki nr 57 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Zielonej - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
8073/18/VII/O - powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego – sesja letnia i zimowa 2018 r.
8074/18/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza w 2018 r.
8075/18/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 r.
8076/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni
8077/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
8078/18/VII/S - oddania w używanie lokalu dla Rady Dzielnicy Grabówek
8079/18/VII/S - oddania w używanie lokalu dla Rady Dzielnicy Karwiny
8080/18/VII/S - oddania w używanie lokalu dla Rady Dzielnicy Leszczynki
8081/18/VII/S - oddania w używanie lokalu dla Rady Dzielnicy Śródmieście
8082/18/VII/S - oddania w używanie lokalu dla Rady Dzielnicy Witomino – Leśniczówka
8083/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 936 m2 stanowiącej część działki nr 127 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
8084/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 15 m2 stanowiącej część działki nr 132 oraz część działki nr 134 - obręb 0021 Oksywie położonej w Gdyni przy ul. Zielonej - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
8085/18/VII/P  - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – trzy lata
8086/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pod nazwą; prowadzenie klubu terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Gdyni
8087/18/VII/P - ustalenia wykazu pomieszczenia użytkowego przy ul. Świętojańskiej 5-7 w Gdyni, stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonego do oddania w użyczenie na rzecz Ligi Obrony Kraju
8088/18/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wspieranie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Akcja lato z Vitavą"
8089/18/VII/O - zmieniające zarządzenie nr 7981/18/VII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29.05.2018 r. w sprawie przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wspieranie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Półkolonie letnie”
8090/18/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy: nr KB/560/UI/98-W/2014 z dnia 14.08.2014 r., dla zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową infrastruktury kolidującej i odtworzeniem nawierzchni drogowej po robotach sanitarnych w ul. Akacjowej, Cyprysowej, Bukowej, Kasztanowej, Kaprów i Al. Zwycięstwa”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 19.06.2018
Data udostępnienia informacji: 25.07.2018