Z dnia 2018-06-13

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13.06.2018 r. w sprawie:

8021/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
8022/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
8023/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
8024/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chylońskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8025/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Lnianej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8026/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8027/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Rumiankowej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata
8028/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Krokowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8029/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Swarzewskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
8030/18/VII/P - ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej przy ul. Abrahama w Gdyni
8031/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażami wybudowanymi przez Morską Spółdzielnię Mieszkaniową w Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
8032/18/VII/P - ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej niewydzielonej części gruntu przynależnego do lokalu mieszkalnego nr 9 położonego przy ul. Legionów 62 oraz ustalenia wykazu nieruchomości
8033/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej
8034/18/VII/P - określenia warunków nabycia na rzecz Gminy Miasta Gdyni nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej położonej w Gdyni przy ul. Krzywoustego
8035/18/VII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Danusi
8036/18/VII/P - zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i korzystania z karty „Gdynia Rodzinna” oraz określenia jej wzoru
8037/18/VII/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
8038/18/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/3/PD/1-W/2018
8039/18/VII/U - zmiany zarządzenia nr 7509/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.02.2018 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej
8040/18/VII/R - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2018 roku
8041/18/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. T. Bilikiewicza w Gdańsku
8042/18/VII/M - wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia ulic: Bananowej, Cytrynowej, Pomarańczowej, Porzeczkowej i Agrestowej w Gdyni kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie ich z użytkowania
8043/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
8044/18/VII/R - podpisania aneksu do umowy (...) w sprawie najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 73
8045/18/VII/R - upoważnienia do podpisania umowy przedwstępnej (...) w sprawie najmu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Św. Faustyny 5
8046/18/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt
8047/18/VII/O - wyrażenia zgody na realizację programu polityki zdrowotnej o nazwie „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65+ z grupy ryzyka”
8048/18/VII/O - przekazania wyposażenia znajdującego się w Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Z. Noskowskiego w Gdyni
8049/18/VII/O - wydatkowania środków finansowych na organizację zajęć podczas wakacji letnich w 2018 r.
8050/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
8051/18/VII/M - powołania Zespołu Negocjacyjnego
8052/18/VII/M - wykonania remontów 3 gminnych lokali mieszkalnych przy: 1. ul. Denhoffa 4, 2. ul. Kopernika 3, 3. ul. Wesołej 5
8053/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno- Wiczlino przedsięwzięć remontowych
8054/18/VII/O - powołania komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowiska dyrektora Przedszkola nr 27 „Malutkowo”w Gdyni oraz dyrektora Szkoły Podstawowej nr 21 w Gdyni
8055/18/VII/P - powołania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. realizacji projektów strategicznych
8056/18/VII/U - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy w trybie inicjatywy lokalnej dla budowy w ul. Okrężnej w Gdyni odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 13.06.2018
Data udostępnienia informacji: 25.07.2018