Z dnia 2018-06-05

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 05.06.2018 r. w sprawie:

7998/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
7999/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
8000/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
8001/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
8002/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni
8003/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Kazimierza Małkowskiego
8004/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
8005/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą: zorganizowanie pomocy dla młodzieży i ich rodzin w postaci różnorodnych ofert zajęć i aktywności w 14 placówkach wsparcia dziennego prowadzonych w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę
8006/18/VII/P - zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Teatru Muzycznego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni
8007/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Marsa
8008/18/VII/K - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni za rok 2017
8009/18/VII/R - zmiany umowy dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych odebranych z terenu Gminy Miasta Gdyni z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wraz z wyposażeniem tych nieruchomości w pojemniki w tym worki do zbierania odpadów komunalnych
8010/18/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni.”
8011/18/VII/S - zmieniające zarządzenie nr 77/14/VII/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie powołania wiceprezydenta Miasta Gdyni
8012/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy Pl. Kaszubskim
8013/18/VII/P - umowy dzierżawy pomiędzy Agencją Mienia Wojskowego a Gminą Miasta Gdyni – dojazd do plaży w dzielnicy Babie Doły
8014/18/VII/P - przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania: Wspieranie międzynarodowych staży i wymian
8015/18/VII/P - zawarcia umowy z firmą wystawiającą się na stoisku gdyńskim w trakcie imprezy „Kieler Woche”
8016/18/VII/M - powołania zespołu odpowiedzialnego za realizację działań w zakresie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 05.06.2018
Data udostępnienia informacji: 26.06.2018