Z dnia 2018-05-08

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 08.05.2018 r. w sprawie:

7859/18/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnic Mały Kack i Redłowo w Gdyni, rejonu ul. Stryjskiej od ronda im. Macieja Brzeskiego do al. Zwycięstwa
7860/18/VII/S - ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Żłobka „Koniczynka” oraz przyjęcia regulaminu konkursu oraz trybu pracy komisji konkursowej
7861/18/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów ze szkoły z Holandii, w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdyni
7862/18/VII/R - upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy i powiatu
7863/18/VII/R - udzielenia upoważnienia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni do wydawania zaświadczeń i postanowień
7864/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni
7865/18/VII/M - akceptacji treści deklaracji współpracy pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Centrum Handlowym Batory
7866/18/VII/M - zmiany zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 7783/18/VII/M z dnia 16.04.2018 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2018 roku
7867/18/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów ze szkoły z Francji, w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdyni
7868/18/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Witomino-Radiostacja w Gdyni, rejon ulic Widnej i Rolniczej
7869/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
7870/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Surmana/Kapitańskiej przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7871/18/VII/M - przyjęcia treści umowy o współpracy w ramach organizacji Dnia Doradcy Podatkowego w Gdyni w dn. 11 maja 2018 roku
7872/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7873/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7874/18/VII/O - przekazania środków finansowych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni na dofinansowanie pobytu laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” na ogólnopolskim finale
7875/18/VII/O - wyrażenia zgody na podpisanie umowy o udzieleniu dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych książek niebędących podręcznikami w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
7876/18/VII/O - powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni
7877/18/VII/R - zawierania umów pomiędzy wnioskodawcami pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, powierzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a Gminą Miasta Gdyni
7878/18/VII/O - powołania składu Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością”
7879/18/VII/M - wyrażenia stanowiska Gminy Miasta Gdyni przy podejmowaniu uchwały nr 10/2018 z dnia 19.02.2018 r. Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości położonej przy ul. Komandorskiej 16 w Gdyni w sprawie zaciągnięcia kredytu
7880/18/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino zadań inwestycyjnych na lata 2016 - 2018
7881/18/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego z zakresu zdrowia publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu streetworkingu w wybranych gdyńskich dzielnicach miasta
7882/18/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej, pod tytułem: “Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci - Dom na Klifie”
7883/18/VII/R - lokalnych konsultacji społecznych dotyczących zmian organizacji ruchu na ulicach: Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej w dzielnicy Dąbrowa
7884/18/VII/R - wyrażenia zgody na podpisanie ugody z ARSA Bomerski i Partnerzy Architektoniczne Studio Autorskie Spółka Partnerska z siedzibą w Gdańsku, dotyczącej ustalenia wysokości kary umownej
7885/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Chwarzno - Wiczlino przedsięwzięcia inwestycyjnego na rok 2018

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 08.05.2018
Data udostępnienia informacji: 18.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.05.2018 14:23 Korekta Sybilla Stolarczyk