Z dnia 2018-04-16

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16.04.2018 r. w sprawie:

7749/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
7750/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
7751/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
7752/18/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon ulic A. Abrahama, J. Kilińskiego i R. Traugutta
7753/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
7754/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Legionów
7755/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa własności we wspólności ustawowej małżeńskiej nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Lidzkiej
7756/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Lidzkiej
7757/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem na czas określony na rzecz dotychczasowego najemcy
7758/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni, położonych w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7759/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Adm. J. Unruga przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
7760/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu przy ul. Opata Hackiego 10A
7761/18/VII/S - powierzenia wykonywania czynności w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
7762/18/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa
7763/18/VII/S - ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów i referendów
7764/18/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
7765/18/VII/P - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pn. „GIM SHOW 2018”
7766/18/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji międzyszkolnego konkursu teatralnego „Gdyński Magiel Teatralny”
7767/18/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji konkursu „Kości zostały rzucone. Moja gra historyczna”
7768/18/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji konkursu „Morzem malowane”
7769/18/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji konkursu „Polska Marynarka Wojenna – jej historia i tradycje”
7770/18/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego „Z Bogiem mi po drodze”
7771/18/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji konkursu Potyczki Umysłów
7772/18/VII/O - sfinansowania kosztów zakupu nagród dla laureatów Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
7773/18/VII/O - przyznania środków na refundację kosztów organizacji oraz zakupu nagród i odznaczeń dla laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków ,,Ośmiu Wspaniałych"
7774/18/VII/O - przekazania środków na realizację programu „Szkół Otwartych”
7775/18/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Asystent społeczny osoby z niepełnosprawnością”
7776/18/VII/O - rozstrzygnięcia konkursu ofert na przyznanie dotacji podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej oraz wsparcia osób z chorobą otępienną, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni
7777/18/VII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
7778/18/VII/P - zatwierdzenia projektu porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Zarządem Morskiego Portu Gdynia S. A. oraz wskazania osób upoważnionych do jej podpisania
7779/18/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej 170F
7780/18/VII/P - wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz Gminy Miasta Gdyni – ul. Henryka Sucharskiego/ ul. Podgórska
7781/18/VII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ul. Zielonej
7782/18/VII/M - zmiany treści umowy partnerskiej z Fundacją Gospodarczą w Gdyni do współrealizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020; Oś Priorytetowa V Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT
7783/18/VII/M - ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2018 roku
7784/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego
7785/18/VII/R - zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni
7786/18/VII/U - wyrażenia zgody na zawarcie ugody pozasądowej pomiędzy Gminą Miasta Gdy-ni a Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego w zakresie roszczeń Stron z tytułu wykonana Umowy nr KB/368/UI/79-W/2015 z dnia 11.06.2015 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 16.04.2018
Data udostępnienia informacji: 04.05.2018