Z dnia 2018-04-03

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.04.2018 r. w sprawie:

7699/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
7700/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
7701/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
7702/18/VII/P - udziału Gminy Miasta Gdyni w projekcie unijnym „HUPMOBILE – Holistic Urban and Peri-urban Mobility”- z Programu INTERREG Region Morza Bałtyckiego 2014- 2020
7703/18/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego z zakresu zdrowia publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu uzupełniającej oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
7704/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Karwiny zadań inwestycyjno - remontowych na rok 2018
7705/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Karwiny przedsięwzięcia inwestycyjno - remontowego na rok 2018
7706/18/VII/R - ustanowienia Zasad udzielania dofinansowania w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2018
7707/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7708/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7709/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Kalksztajnów przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7710/18/VII/P - zmiany zarządzenia nr 6440/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Dembińskiego 57A przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego użytkownika
7711/18/VII/P - zmiany zarządzenia nr 6441/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Dembińskiego 96A przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego użytkownika
7712/18/VII/P - zmiany zarządzenia nr 6442/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Dembińskiego 75 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego użytkownika
7713/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Iglastej 6 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7714/18/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1/UI/1-W/2015 z dnia 20.01.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące ścieżki w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
7715/18/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów ze szkoły w Hayange, w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
7716/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu do Finlandii uczniów i opiekunów z XVII Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni oraz pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów ze szkoły w Piikkio w ramach współpracy międzynarodowej
7717/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu do Karlskrony uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów ze szkoły w Karlskronie w ramach współpracy międzynarodowej
7718/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu do Getyngi uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów ze szkoły w Getyndze w ramach współpracy międzynarodowej
7719/18/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów ze szkoły w Trokach, w ramach współpracy międzynarodowej ze Szkołą Podstawową nr 48 w Gdyni
7720/18/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/539/UI/110-W/2015 z dnia 25.08.2015 r. na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego dla inwestycji polegających na budowie dróg oraz parkingów rowerowych w ramach trasy R-10
7721/18/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego
7722/18/VII/M - udzielenia zgody na używanie herbu Miasta Gdyni w materiałach promocyjnych
7723/18/VII/M - wyrażenia zgody na zawarcie aneksu
7724/18/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni dotyczącego opracowania dokumentacji budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Kołodziejskiej w Gdyni”
7725/18/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie umowy użyczenia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Rejonowym Zarządem Infrastruktury w Gdyni ustalającej zasady używania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1986/3 obręb 0021 Oksywie w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie Kwatery Pamięci na Cmentarzu Marynarki Wojennej w Gdyni Oksywiu
7726/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7727/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7728/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
7729/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
7730/18/VII/S - udzielenia pełnomocnictwa do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni i Skarbu Państwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 04.04.2018
Data udostępnienia informacji: 04.05.2018