Z dnia 2018-03-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.03.2018 r. w sprawie:

7643/18/VII/K - przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gdyni za 2017 rok oraz przedstawienia go Radzie Miasta i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
7644/18/VII/K - przyjęcia sprawozdań, o których mowa w art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i informacji o stanie mienia miasta Gdyni za 2017 rok oraz przedstawienia ich Radzie Miasta
7645/18/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon budynku d. Banku Polskiego
7646/18/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem warunków do noclegu osobom wymagającym interwencyjnego wsparcia w tym zakresie
7647/18/VII/O - dofinansowania realizacji programów edukacyjnych dla szkół ponadgimnazjalnych „Zaproś naukowca do szkoły” oraz „Poznaj pracę biologa” organizowanych przez Uniwersytet Gdański w gdyńskich placówkach oświatowych
7648/18/VII/O - powołania komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektora I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego, dyrektora VI Liceum Ogólnokształcącego, dyrektora X Liceum Ogólnokształcącego, dyrektora Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1, dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni
7649/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
7650/18/VII/K - umorzenia zaległości pieniężnych z tytułu należności cywilnoprawnych na rzecz Gminy Miasta Gdynia
7651/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
7652/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Płockiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
7653/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Wielkopolskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7654/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Bernadowskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7655/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Akacjowej 7 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 10 lat
7656/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Gdyni ul. Leszczynki 155
7657/18/VII/P - wyrażenia zgody na zmianę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu związanego z własnością lokalu mieszkalnego przy ul.Bohaterów Starówki Warszawskiej 16
7658/18/VII/P - wyrażenia zgody na zmianę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu związanego z własnością lokalu mieszkalnego przy ul. A. Mickiewicza 31
7659/18/VII/P - zmiany zarządzenia nr 6147/17/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Śląskiej 51 przeznaczonej do wydzierżawienia
7660/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy A. Necla 14-16 przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
7661/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7662/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. bp. Dominika przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7663/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości zabudowanej garażem, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Zygmunta Augusta 13 przeznaczonej na wynajem na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7664/18/VII/O - przyznania środków na realizację programu „Szkół Otwartych” w II semestrze roku szkolnego 2017/2018
7665/18/VII/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w ośrodkach wsparcia działających na terenie miasta Gdyni
7666/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie
7667/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i wyrażenia zgody na zawarcie umowy ze Związkiem Stowarzyszeń Banku Żywności w Trójmieście, na wspieranie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Za stołem - żywność, która wzmacnia”
7668/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7669/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7670/18/VII/O - przyznania środków finansowych dla Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni na refundację kosztów wyjazdu finalisty XVI Edycji Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”
7671/18/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji konkursów międzyszkolnych w gdyńskich szkołach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni
7672/18/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wspieranie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „18 Ogólnopolskiego Konkursu Twórczego Używania Umysłu WYSPA ZAGADEK 2018”
7673/18/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczennicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdyni na XVIII Mistrzostwa Polski w Armwestlingu w Cieszynie
7674/18/VII/O - refundacji kosztów organizacji XXXV Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej, realizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Gdyni
7675/18/VII/O - dofinansowania realizowanego przez VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni projektu edukacji zdrowotnej „Healthy Means Happy”
7676/18/VII/O - przekazania środków finansowych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni z okazji 25-lecia szkoły matury International Baccalaureate Organization
7677/18/VII/O - przekazania środków finansowych dla XII Liceum Ogólnokształcącego z okazji jubileuszu
7678/18/VII/O - refundacji kosztów wyjazdu uczennicy Szkoły Podstawowej nr 10 oraz uczennicy Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdyni na eliminacje do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca w Koninie
7679/18/VII/O - dofinansowania konkursu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanego przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gdyni
7680/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu drużyny dziewcząt z VI Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni na XXV Międzynarodowy Festiwal Unihokeja Dzieci i Młodzieży o „Puchar Bałtyku”
7681/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu dwóch nauczycieli i pięciu uczniów z VI Liceum Ogólnokształcącego do Arnhem w Holandii w ramach międzynarodowego programu „Przekroczyć granicę od pamięci do historii”
7682/18/VII/O - dofinansowania organizacji próby ustanowienia Guiness World Record w kategorii zupy truskawkowej
7683/18/VII/O - dofinansowania zakupu nagród dla uczestników XIII Otwartego Konkursu Fryzjerstwa Artystycznego, którego współorganizatorem jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni
7684/18/VII/R - zmiany umowy o powierzenie zadania prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo w Gdyni
7685/18/VII/U - zmieniające zarządzenie nr 7455/18/VII/U Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.02.2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie inicjatywy lokalnej dla budowy w ul. Okrężnej w Gdyni odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
7686/18/VII/U - ogłoszenia konkursu dla przedszkoli na krótkometrażowe filmy z udziałem dzieci
7687/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Morskiej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
7688/18/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Tymiankowej 18
7689/18/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Łużyckiej
7690/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości gminnej położonej w Gdyni przy ulicy Bernadowskiej na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
7691/18/VII/M - przystąpienia Gminy Miasta Gdynia do Klastra Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych (KTW CTW) w charakterze Członka Klastra
7692/18/VII/M - otwartego naboru wniosków w ramach programu „Ochrona zabytków” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku
7693/18/VII/P - udostępnienia Obiektu Gdynia Arena na organizację wydarzenia pn. „GDYŃSKA GIEŁDA SZKÓŁ 2018”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.03.2018
Data udostępnienia informacji: 04.05.2018