Z dnia 2018-03-20

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.03.2018 r. w sprawie:

7617/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
7618/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
7619/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
7620/18/VII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez organizacje pozarządowe
7621/18/VII/R - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Remondis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Oddział w Gdyni, dotyczącego ustalenia wysokości kary umownej za niewłaściwe wykonywanie przez Remondis Sp. z o.o. umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
7622/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Chylonia przedsięwzięć remontowych na rok 2018
7623/18/VII/R -   przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięcia remontowego na rok 2018
7624/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Dąbrowa przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2018
7625/18/VII/M - udzielenia pełnomocnictwa w sprawie realizacji projektu pozakonkursowego „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I”
7626/18/VII/M - samorządowego serwisu informacyjnego Miasta Gdyni
7627/18/VII/P -   nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gdyni, przy ul. Leszczynki, stanowiących własność Skarbu Państwa
7628/18/VII/P - podpisania aneksu do protokołu przekazania nieruchomości na rzecz Przedszkola Nr 56 – ul. Chylońska 237
7629/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Dworcowej 11A przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
7630/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
7631/18/VII/R -   rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców Oksywia w 2018 roku
7632/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 roku
7633/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2018 roku
7634/18/VII/P - ogłoszenia wykazu i ustalenia warunków oddania w użytkowanie wieczyste ułamkowej nie wydzielonej części gruntu przynależnego do lokali mieszkalnych o numerach 10, 11 w kl. 35 budynku położonego przy ul. gen. Józefa Hallera 33-35 oraz ustalenia i ujednolicenia terminu jego trwania
7635/18/VII/P - udzielenia zgody na zawarcie umowy najmu w trybie bezprzetargowym
7636/18/VII/O - powołania komisji konkursowych wyłaniających kandydatów na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 9; dyrektora Przedszkola nr 15; dyrektora Przedszkola nr 29; dyrektora Przedszkola nr 30; dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11; dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31; dyrektora Szkoły Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi; dyrektora Szkoły Podstawowej 40; dyrektora Szkoły Podstawowej nr 43; dyrektora Szkoły Podstawowej nr 48; dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego na 2; dyrektora Zespołu Szkolno– Przedszkolnego nr 3; dyrektora Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 4 w Gdyni
7637/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Al. Jana Pawła II przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony
7638/18/VII/M - wykonania remontów 13 gminnych lokali mieszkalnych przy ul. Chwarznieńskiej 4, Dickmana 38, Okrzei 22A, Opata Hackiego 27, Opata Hackiego 29, Opata Hackiego 31, Powstania Wielkopolskiego 93, Warszawskiej 55, Zamenhofa 9 i Zamenhofa 13
7639/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 34 m2 stanowiącej część działki nr 973 oraz część działki 975 obręb 0020 Obłuże położonej w Gdyni przy ul. Turkusowej - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
7640/18/VII/O - zatwierdzenia „Diagnozy stanu edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Miasta Gdyni” dla placówek, których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gdyni
7641/18/VII/M - udzielenia Katarzynie Gruszeckiej-Spychale, Wiceprezydent Miasta Gdyni, upoważnienia do reprezentacji Gminy Miasta Gdyni na Walnym Zgromadzeniu Klastra

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 20.03.2018
Data udostępnienia informacji: 09.04.2018