Z dnia 2018-03-14

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.03.2018 r. w sprawie:

7583/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
7584/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
7585/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
7586/18/VII/R - ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo – wychowawczych zlokalizowanych na terenie miasta Gdyni
7587/18/VII/R - ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Gdyni ul. Pawia 31 w 2018 roku
7588/18/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod tytułem „Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”
7589/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego
7590/18/VII/R - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon ulic Dickmana i Śmidowicza w 2018 r.
7591/18/VII/R - ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 r.
7592/18/VII/O - dofinansowania kosztów spotkania integracyjnego grupy uczniów i opiekunów ze szkoły w Aarhus, w ramach współpracy międzynarodowej z X Liceum Ogólnokształcącym
7593/18/VII/P - zawarcia ugody z Przychodnią Lekarską Chylonia I Sp. z o.o.
7594/18/VII/P - wyrażenia zgody na zmianę terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu związanego z własnością lokalu mieszkalnego przy ul. Wójta Radtkego
7595/18/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej 13-17
7596/18/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności - Al. Marszałka Piłsudskiego 1
7597/18/VII/P - powołania Rady Sportu i ustalenia regulaminu jej działania
7598/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Spółdzielczej przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
7599/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 138 przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym, na czas oznaczony do 4 marca 2044 roku
7600/18/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji postępowania z oświadczeniami: majątkowymi, o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz lustracyjnymi” oraz powołania Zespołu ds. Oświadczeń
7601/18/VII/R - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie przygotowania projektu dotyczącego gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni do aplikowania o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
7602/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
7603/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
7604/18/VII/P - zmiany zarządzenia nr 7493/18/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2018 roku dotyczącego ustalenia wykazu oraz warunków przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Energetyków 13A przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 10 lat w drodze przetargu
7605/18/VII/P - przekazania nieruchomości położonych przy ul. Morskiej 75-77 do korzystania przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni
7606/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu uzupełniającej oferty terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
7607/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego
7608/18/VII/O - powołania Komisji Oceniającej oferty zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu poprawy sprawności fizycznej oraz wsparcia osób z chorobą otępienną, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni
7609/18/VII/M -   przystąpienia Gminy Miasta Gdynia do Klasta Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Węglowych (KTW CTW) w charakterze Członka Klastra
7610/18/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy w sprawie przekazania dotacji dla SPZOZ Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień na 2018 r.
7611/18/VII/P - zawarcia aneksu nr 1 do umowy nr KB/17/PD/7-W/2018
7612/18/VII/P - udzielenia dotacji Miejskiej Bibliotece Publicznej
7613/18/VII/P - udzielenia dotacji Muzeum Miasta Gdyni
7614/18/VII/R - konsultacji społecznych dotyczących przekształceń przestrzennych i funkcjonalnych ulicy Starowiejskiej oraz jej otoczenia
7615/18/VII/O - zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Cyfrowego Profilu Mieszkańca Gdyni
7616/18/VII/R - potwierdzenia gotowości skorzystania przez Gminę Miasta Gdyni z dofinansowania realizacji zadania pn. "EKOPATROL"Straż Miejska w służbie środowisku"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 14.03.2018
Data udostępnienia informacji: 09.04.2018