Z dnia 2018-03-06

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.03.2018 r. w sprawie:

7536/18/VII/K - zmieniające budżet Miasta Gdyni na rok 2018
7537/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Miasta Gdyni na 2018 rok
7538/18/VII/K - zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok
7539/18/VII/M - danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2017 rok położonych na obszarze miasta Gdyni
7540/18/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Wzgórze Św. Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru Plymouth i Alei Marszałka Piłsudskiego
7541/18/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla ok. 20 osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi w miejscu spełniającym wymogi rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2017 r.”
7542/18/VII/R - uruchomienia środków na realizację dotacji ekologicznej obejmującej zakup spalinowych rozdrabniaczy ogrodowych do gałęzi
7543/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego o przepadek pojazdu na własność Gminy
7544/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
7545/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Promiennej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
7546/18/VII/P - zmiany zarządzenia nr 5319/16/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie nieruchomości położonej przy ul. Energetyków
7547/18/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności - ul. Ludwika Zamenhofa 17
7548/18/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności - ul. Puckiej 120
7549/18/VII/P - wyrażenia zgody na przesunięcie terminu płatności –ul. Hutnicza18A
7550/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Snycerskiej 13 przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
7551/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy Alei Marszałka Piłsudskiego 50 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7552/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Świętojańskiej 92 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7553/18/VII/P - określenia warunków sprzedaży bezprzetargowej oraz wykazu nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Strzelców 28
7554/18/VII/S - zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gdyni
7555/18/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 roku
7556/18/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców Oksywia w 2018 roku
7557/18/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania oddolnych inicjatyw mieszkańców osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego w 2018 roku
7558/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania z zakresu projektowania wydarzeń na rzecz integracji mieszkańców wokół przestrzeni wspólnej osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego
7559/18/VII/R - podpisywania umów, aneksów do umów, rozliczeń oraz sprawozdań finansowych w ramach realizacji dofinansowań ze środków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przez Gminę Miasta Gdyni „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
7560/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Kołobrzeskiej przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7561/18/VII/P - zmiany treści umowy dzierżawy nr PN/93/D/16 z dnia 22 marca 2017 roku dotyczącej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka 59A
7562/18/VII/M - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2018 roku
7563/18/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem do Niemiec uczniów i opiekunów z IX Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni w ramach realizowanej wymiany młodzieży ze szkołą w Bonn
7564/18/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z gimnazjum w Oberasbach, w ramach współpracy międzynarodowej z VI Liceum Ogólnokształcącym
7565/18/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem do Finlandii uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Gdyni w ramach realizowanej wymiany młodzieży ze szkołą w Kouvola
7566/18/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów ze szkoły w St. Junien, w ramach współpracy międzynarodowej z VI Liceum Ogólnokształcącym
7567/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu do Hamburga uczniów i opiekunów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 oraz pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów ze szkoły w Hamburgu w ramach współpracy międzynarodowej
7568/18/VII/O - dofinansowania kosztów związanych z wyjazdem do Niemiec uczniów i opiekunów z Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni w ramach realizowanej wymiany młodzieży ze szkołą w Lubece
7569/18/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów ze szkoły w Maarssen, w ramach współpracy międzynarodowej z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 5
7570/18/VII/O - dofinansowania kosztów pobytu w Gdyni grupy uczniów i opiekunów z Liceum w Drohobyczu, w ramach współpracy międzynarodowej ze Szkołą Podstawową nr 52 w Gdyni
 7571/18/VII/M  - zmiany zarządzenia dotyczącego powołania Zespołu ds. realizacji projektu „System wsparcia zatrudnienia dla Miasta Gdyni i obszaru ZIT – etap I” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020; V Oś Priorytetowa Zatrudnienie, Działanie 5.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; Poddziałanie 5.2.1. Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT
7572/18/VII/O - powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację działań zdrowotnych pt: „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewczynek urodzonych w 2003 r – szczepienia uzupełniające
7573/18/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działań zdrowotnych pt: „Szczepienia profilaktyczne przeciw wirusowi HPV typ 16, 18, 6, 11 dziewczynek urodzonych w 2003 r – szczepienia uzupełniające"
7574/18/VII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania: Bieg Kobiet „Zawsze pier(w)si” w Gdyni
7575/18/VII/O - zlecenia, z pominięciem otwartego konkursu ofert, podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego realizacji zadania „Przez edukację z pierwszą pomocą”
7576/18/VII/O - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu poprawy sprawności fizycznej oraz wsparcia osób z chorobą otępienną, ich rodzin i opiekunów, mieszkańców Gdyni
7577/18/VII/O - zmiany zarządzenia nr 3567/15/VII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych
7578/18/VII/O - powołania Zespołu ds. wdrożenia Cyfrowego Profilu Mieszkańca Gdyni
7579/18/VII/U - wyrażenia zgody na zawarcie umowy w trybie inicjatywy lokalnej dla budowy drogi dojazdowej do nieruchomości położonych w Gdyni przy ul. Korzeniowskiego 12A, 14A i 14C oraz sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia
7580/18/VII/S - udostępnienia pomieszczeń Gdyńskiego Centrum Sportu w Gdyni na potrzeby kwalifikacji wojskowej w 2018 r.
7581/18/VII/U - wyrażenia zgody na przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej „Pokonaj Smoga” stanowiącego element kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach realizacji zadania pn „Czyste powietrze Trójmiasta - Gdynia 2017”

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 06.03.2018
Data udostępnienia informacji: 26.03.2018