Z dnia 2018-02-27

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.02.2018 r. w sprawie:

7494/18/VII/P - powołania pana Jarosława Wojciechowskiego na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury w Gdyni
7495/18/VII/R - przekazania do realizacji wybranego przez radę dzielnicy Witomino - Leśniczowka przedsięwzięcia remontowego na rok 2018
7496/18/VII/R - zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania do realizacji wybranych przez radę dzielnicy Witomino - Leśniczówka przedsięwzięć inwestycyjno – remontowych
7497/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7498/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7499/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7500/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7501/18/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7502/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7503/18/VII/M - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7504/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7505/18/VII/P - ustalenia ceny garażu numer 4 przy ul. Warszawskiej 1-3 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem udziału w gruncie gminnym we współużytkowanie wieczyste
7506/18/VII/P - ustalenia ceny garażu numer 1 przy ul. Świętojańskiej 139 oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdynia, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym wraz z oddaniem udziału w gruncie gminnym we współużytkowanie wieczyste
7507/18/VII/P - zgody na przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Rutowej 11
7508/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony – 3 lata
7509/18/VII/U - rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Grabówek w Gdyni, rejon ulic Morskiej, Komandorskiej i Kapitańskiej
7510/18/VII/R - powołania i trybu działania Komisji Oceniającej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego”
7511/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 72 m2 stanowiącej część działki nr 2027 oraz część działki 2021 obręb 0021 Oksywie położonej w Gdyni przy ul. Płk. Dąbka - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
7512/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 52 do Wrocławia w ramach Międzynarodowego Programu Kreatywności Destination Imagination
7513/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu uczniów wraz z opiekunem do Hagi na Międzynarodową Konferencję uczniów szkół średnich
7514/18/VII/O - dofinansowania kosztów organizacji konferencji Tricity Model United Nations
7515/18/VII/S - uruchomienia środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zaplanowanych w Budżecie Miasta Gdyni na rok 2018
7516/18/VII/P - powołania Zespołu ds. Zarządzania Nieruchomościami
7517/18/VII/P - wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia oraz wypłatę odszkodowania z tytułu likwidacji działki na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. T. Kościuszki przy Al. Zwycięstwa w Gdyni
7518/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
7519/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Widnej i ul. Chwarznieńskiej, przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat.
7520/18/VII/U - przystąpienia przez Gminę Miasta Gdyni do konkursu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018) ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
7521/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 500 m2 stanowiącej część działki nr 127 obręb 0009 położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
7522/18/VII/R - powołania, określenia składu oraz określenia zasad działania Gdyńskiej Rady do spraw Seniorów
7523/18/VII/R - wyrażenia zgody na podpisanie aneksu do umowy, zawartej pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Polskim Komitetem Pomocy Społecznej
7524/18/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego
7525/18/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 r.
7526/18/VII/R - powołania Komisji Oceniającej do zaopiniowania ofert zgłoszonych przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w otwartym konkursie ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon ulic Dickmana i Śmidowicza w 2018 r.
7527/18/VII/U - wyrażenia zgody na zmianę treści umowy nr KB/1/U/1-W/2015 z dnia 20.01.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla inwestycji pn.: „Budowa trasy rowerowej wzdłuż Alei Piłsudskiego i w ul. Świętojańskiej, łączącej istniejące ścieżki w Alei Zwycięstwa i na Bulwarze Nadmorskim” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
7528/18/VII/U - wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni określającego warunki współpracy i partycypacji w kosztach przebudowy sieci wodociągowej w Alei Zwycięstwa na odcinku od ul. Kościelnej do ul. Orłowskiej
7529/18/VII/O - udzielenia pełnomocnictwa szczególnego pani Annie Melki dyrektorowi Gdyńskiego Centrum Zdrowia – jednostki budżetowej
7530/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu grup taneczno-artystycznych z Młodzieżowego Domu Kultury na XXI Mistrzostwa Polski Cheerleaders-Chorzów 2018
7531/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu tancerek z Młodzieżowego Domu Kultury do Garwolina na turniej kwalifikacyjny XXI Mistrzostw Polski Cheerleaders-Chorzów 2018
7532/18/VII/O - dofinansowania kosztów wyjazdu zespołu „Granda” i zespołu „ Wiercipięty” oraz solistów z Młodzieżowego Domu Kultury w Gdyni na Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca do Konina

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 27.02.2018
Data udostępnienia informacji: 26.03.2018