Z dnia 2018-01-23

Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.01.2018 r. w sprawie:

7340/18/VII/P - wyznaczenia terminu składania wniosków na udzielenie dotacji państwowej instytucji kultury
7341/18/VII/P - ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Kapituły Nagrody Literackiej Gdynia
7342/18/VII/P - wyrażenia zgody na pokrycie kosztów działalności Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnością
7343/18/VII/R - podpisania porozumienia z Gminą Miasta Gdańsk dotyczącego pokrywania przez Gminę Miasta Gdyni kosztów rehabilitacji mieszkańca Gdyni w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się na terenie Gminy Miasta Gdańska
7344/18/VII/R - podpisania porozumienia z Gminą Miasta Sopot dotyczącego pokrywania przez Gminę Miasta Sopot kosztów rehabilitacji mieszkańców Sopotu w warsztacie terapii zajęciowej znajdującym się na terenie Gminy Miasta Gdyni
7345/18/VII/R - podpisania porozumienia z Gminą Miasta Sopot dotyczącego kierowania mieszkańców Gdyni do środowiskowych domów samopomocy zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Sopotu oraz zasad i wysokości ponoszenia wydatków z tego tytułu przez Gminę Miasta Gdyni
7346/18/VII/R - upoważnienia do podpisania aneksu do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pieczy zastępczej, pod tytułem: “Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci – Dom na Klifie”
7347/18/VII/R - harmonogramu otwartych konkursów ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na zadania realizowane w 2018 roku
7348/18/VII/R - upoważnienia do zawarcia umowy z Dyrektorem Centrum Aktywności Seniora w Gdyni w sprawie przyznania miesięcznego limitu kilometrów z tytułu używania własnego samochodu osobowego do celów służbowych
7349/18/VII/R - przygotowania projektu dotyczącego gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni do aplikowania o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
7350/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
7351/18/VII/P - wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie sprzętu dla Stowarzyszenia POPR Gdynia
7352/18/VII/P - ogłoszenia i organizacji nieograniczonego przetargu ustnego na najem pomieszczeń użytkowych stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni
7353/18/VII/P - użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej na terenie Zespołu Parkowo Dworskiego w Gdyni Kolibkach
7354/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Mikołaja Kopernika, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7355/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Stanisława Moniuszki, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7356/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej w Gdyni przy ul. Świętopełka, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas nieoznaczony
7357/18/VII/P - ustalenia ceny oraz wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Halickiej 7a przeznaczonej do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego
7358/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Wójta Radtkego 32 przeznaczonej do wydzierżawienia
7359/18/VII/P - określenia warunków ustanowienia służebności przy ul. Bolesława Prusa
7360/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie prawnej użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Chwaszczyńskiej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
7361/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym prawa własności nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Apisa
7362/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobie fizycznej prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni, przy ul. Oliwkowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni
7363/18/VII/P - nieskorzystania z prawa pierwokupu w stosunku do przysługującego osobom fizycznym udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Nowodworcowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa
7364/18/VII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działki gruntu położonej w Gdyni, przy ul. Franciszka Sokoła
7365/18/VII/P - określenia warunków dołączenia i wykazu działek gruntu położonych w Gdyni, przy ul. Marsa 8
7366/18/VII/P - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
7367/18/VII/M - skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i egzekucyjnego
7368/18/VII/M - upoważnienia zastępcy dyrektora jednostki budżetowej „Zarząd Dróg i Zieleni”
7369/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Poleskiej/Litewskiej przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7370/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy ulicy Leszczynki 52 przeznaczonej do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7371/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni położonych przy ulicy Kalksztajnów 11a przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
7372/18/VII/P - ustalenia wykazu nieruchomości o pow. 575 m2 stanowiącej część działki nr 127 obręb 0009 Babie Doły położonej w Gdyni przy ul. Rybaków - będącej własnością Gminy Miasta Gdyni – przeznaczonej do wydzierżawienia
7373/18/VII/O - zawarcia aneksów do umów
7374/18/VII/U - ustalenia wysokości wynagrodzenia za udział w pracach Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej
7375/18/VII/K - kierowania spraw na drogę postępowania sądowego
7376/18/VII/M - przejęcia w zarząd przez Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych pawilonów handlowych przy ulicy Witomińskiej 72
7377/18/VII/M - podpisania umowy na udzielenie dotacji celowej Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni w celu finansowania kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana bramek wejściowych na wystawę CNE”
7378/18/VII/R - przyznania dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na wsparcie realizacji zadania publicznego: „Organizacja czasu wolnego Gdynia 55+ - sport, turystyka, rekreacja”
7379/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów budzących tożsamość przestrzeni w obrębie osiedla Zamenhofa-Opata Hackiego
7380/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Oksywie – rejon ulic Dickmana i Śmidowicza w 2018 r.
7381/18/VII/R - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2018 r.
7382/18/VII/R - wyrażenia zgody na przeniesienie praw wynikających z zaświadczenia o zgłoszeniu zamiaru wykonania inwestycji, polegającej na wykonaniu odcinka sieci wodociągowej na rzecz PEWIK Gdynia oraz przyjęcie wzoru umowy dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej
7383/18/VII/O - przyznania dotacji dla organizacji pozarządowej na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ,,Półkolonie zimowe”
7384/18/VII/M - ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego o wsparcie lub powierzenie zadań z zakresu wdrażania dobrych praktyk projektowych w przestrzeni miejskiej w 2018 roku
7385/18/VII/O - wydatkowania środków finansowych na organizację zajęć podczas ferii zimowych w 2018 r.
7386/18/VII/U - rozpatrzenia wniosków złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Orłowo w Gdyni, obejmującego obszary w rejonach ulic: Spacerowej, Orłowskiej, Króla Jana III, Przemysława, Plażowej, Balladyny i Świętopełka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 23.01.2018
Data udostępnienia informacji: 08.02.2018